Kursa kods MatZ3009

Kredītpunkti 2

Zāģmateriālu ražošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija242418/02/2014Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

MatZ3057, Zāģmateriālu ražošana

Aizstātais kurss

MatZ3038 [GMTR3038] Zāģmateriālu ražošana

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp.
2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks : BTJ : starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Nr. 1 (maijs 2000)- Rīga : Meža Mediju centrs, 2000- sēj. ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. [skatīts 10.12.2014.]. Pieejams: http://www.holz-zentralblatt.com
3. Timber Trade Journal: ISSN 1740-701X. [skatīts 10.12.2014.]. Pieejams: http://www.ttjonline.com/

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Kursa projekta uzdevums ir izveidot zāģmateriālu ražotnes projektu, pamatojoties uz konkrētu tehnoloģiskā procesa variantu un individuālo zāģbaļķu sazāģēšanas plānu. Kursa projekta mērķis ir pilnveidot zāģbaļķu sazāģēšanas plānu sastādīšanas un zāģmateriālu ražotņu projektēšanas spējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot zāģmateriālu ražošanas nozares terminoloģiju un izprast ražotnēs izmantotās tehnoloģijas.
Vērtēšana - kursa projekts.
Prasmes - veikt zāģbaļķu sazāģēšanas, zāģmateriālu apmalošanas un sortimentu transportēšanas iekārtu padeves ātruma un ražīguma aprēķinus un izvēlēties nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas.
Vērtēšana - kursa projekts.
Kompetence - projektēt darba tehnoloģiju zāģmateriālu ražotnēs.
Vērtēšana - kursa projekts.

Kursa plāns

1.Darbmašīnu un griezējinstrumentu izvēle un to parametru noteikšana
2.Padeves ātruma aprēķināšana zāģbaļķu brusošanai
3.Padeves ātruma aprēķināšana zāģbaļķu brusošanai un brusu dēļošanai
4.Padeves ātruma aprēķināšana brusu dēļošanai
5.Padeves ātruma aprēķināšana zāģmateriālu apmalošanai
6.Zāģbaļķu sazāģēšanas plūsmas gada ražīguma aprēķināšana
7.Apmalošanas un sagarumošanas darbmašīnu ražīguma un skaita aprēķināšana
8.Tehnoloģiskā plāna skices sastādīšana un transportiekārtu padeves ātruma un ražīguma aprēķināšana
9.Transportiekārtu padeves ātruma un ražīguma aprēķināšana
10.Tehnisko un ekonomisko rādītāju aprēķināšana
11.Darba organizācijas un tehnoloģijas raksturojums
12.Kursa projekta aprēķinu daļas noformēšana
13.Kursa projekta grafiskās daļas noformēšana
14.Kursa projekta iesniegšana un aizstāvēšana
15.Kursa projekta aizstāvēšana
16.Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekta uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par zāģbaļķu brusošanas, brusu dēļošanas un zāģmateriālu apmalošanas darbmašīnas nosaukumu. Parametri, kas uzdevumā nav definēti, studentiem patstāvīgi jāizvēlas. Pamatojoties uz darba uzdevuma datiem un zāģbaļķu sazāģēšanas plānu, kas sastādīts studiju kursa MatZ3057, Zāģmateriālu ražošana, ietvaros, studentiem jāizveido zāģmateriālu ražotnes projekts. Uzdevumu studentiem izsniedz un projektu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projektā jāveic visi studiju kursa plānā paredzētie uzdevumi un jāatbild uz mācībspēka jautājumiem. Vērtējumu nosaka, pamatojoties uz izstrādāto uzdevumu skaitu un atbilstību un atbildēm uz jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H.J. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren: die Spanung von Holz und ihre Werkzeuge. Stuttgart: DRW-Verlag, 2004. 290 s.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s.
4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka , LLU, 2007. 104 lpp.