Kursa kods MatZ2044

Kredītpunkti 2

Produktu dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

InfT2044, IT dizainā II

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ3026, Zīmēšana

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

MašZ2015, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I

Kursa anotācija

Studiju kurss Produktu dizains paredz izglītot studentus rūpnieciskā dizaina nozarē un iepazīstināt to ar šīs nozares būtiskākajām īpatnībām un iezīmēm, vienlīdz sniedzot iespēju radīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši izstrādājumu funkcionalitātes un estētiskās kvalitātes prasībām. Studiju kursa ietvaros studentiem ir iespēja iepazīties ar jauniem materiāliem un tehnoloģiskiem procesiem, kā arī padziļināti apgūt sociālā dizaina pamatprincipus, izzināt ētiskā dizaina standartus un apzināt universālā dizaina priekšrocības. Produktu dizaina kurss izglīto jaunu izstrādājumu radīšanā, veicot padziļinātas mērķauditorijas, tirgus un materiālu izpētes, radot skices un rasējumus, kā arī veidojot prototipus un digitāli prezentējamus materiālus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti pārzina produktu dizaina teorētiskos aspektus un spēj dizaina domāšanas teoriju pielietot praksē – praktizējoši uzdevumi nodarbībās.
2.Spēj atšķirt un pielietot ētiska dizaina standartus, sociāla dizaina pamatprincipus un izstrādāt ilgtspējīgu dizaina konceptu. Kā arī prot atšķirt universālu dizainu no izstrādājuma dizaina, kas radīts konkrētai mērķauditorijas grupai, saprotot tā būtiskākās prasības attiecībā uz funkcionalitāti, estētiskām īpašībām un ergonomiku – rakstisks kontroldarbs.
3.Pārzina materiālu būtiskākās īpašības, spēj tos pielietot praksē. Zina galvenos produktu dizaina attīstības posmus un spēj radīt jaunus izstrādājumus tiem sekojot. Kā arī prot izmantot otrreiz pārstrādājamos materiālus jaunu ideju radīšanā, lai uzlabotu dzīvojamās vides kvalitāti – jauna mini produktu kolekcijas radīšana, kas ietver nelielus sadzīviskus priekšmetus.

Kursa plāns

1. Produktu dizaina teorētiskie aspekti – 2h
2. Ētiska dizaina pamatprincipi. Sociāls dizains. - 4h
3. Universāls dizains un tā piemēri – 2h
4. Dizaina tendences un materiālu īpašības - 2h
5. Funkcionālo un estētisko aspektu apvienojums vienā izstrādājumā. Produktu dizaina mērķis - 2h
6. Ilgtspējīgs dizains – 2h
Rakstisks kontroldarbs. Produktu dizaina teorētiskie aspekti, ētiska dizaina pamatprincipi un ilgtspējīga dizaina standarti. (2h)
7. Dizains, kas iedvesmo patērētāju – 1h
8. Esošu produktu piedāvājums tirgū. Dizaineru un izstrādājumu izpēte – 1h
9. Otrreiz pārstrādājamo materiālu integrācija dizainā - 2h
10. Tehnoloģisku produktu izstrādes prasības – 1h
11. Individuālu izstrādājumu un masveida tirāžas produktu ražošanas īpatnības – 1h
12. Produktu kolekcijas izstrādes pamatprincipi – 2h
13. Ideju prototipēšana un testēšana, izmantojot dažādus materiālus un tehnikas – 4h
14. Izstrādājuma prezentēšanas metodes – 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana. Plastikāta integrēšana izstrādājuma dizainā un mini produkta kolekcijas radīšana un prezentēšana (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veiksmīgi prezentēta mini produktu kolekcijas izveide un sekmīgi nokārtots rakstiskais kontroldarbs ļauj iegūt nepieciešamos kredītpunktus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Rakstisks kontroldarbs par produktu dizaina teorētiskajiem aspektiem.
Jautājumus veido:
-Dizaina radīšanas pamatprincipi
-Dizaina attīstības galvenie posmi
-Dizaina mērķa raksturojums
-Dizaina vērtību atspoguļojumus
-Sociāls dizains un tā piemēri
-Ētiska dizaina pamatprincipi
-Universāla dizaina pielietojums praksē
-Ilgtspējīga dizaina standarti
-Otrreiz pārstrādājamo materiālu priekšrocības un īpatnības

2.Praktiskais darbs – mini produktu kolekcijas izveide.
Studentiem ir uzdevums izstrādāt nelielu produktu kolekciju, kas ietver vismaz trīs sadzīviskus priekšmetus jeb izstrādājumus, kā arī ir prasība tajos integrēt otrreiz pārstrādājamu plastikātu. Kolekcija tiek prezentēta trīs dimensionālos gatavos izstrādājumos jeb prototipos, tai papildus tiek sagatavota kolekcijas prezentācija brīvi izvēlētā radošā formātā (piemēram, A2 planšetes izstrāde, video materiāla sagatavošana, PowerPoint prezentācija, produktu kataloga izveide, bukleta maketēšana utt.). Vērtēšanā vērā tiek ņemta kolekcijas prezentācijas oriģinalitāte.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums tiek aprēķināts no divu atzīmju (rakstiskā kontroldarba un praktiskā darba) kopvērtējuma, kas dalīts ar divi. Ja vidējā aritmētiskā atzīme dalās, tad vērā tiek ņemts nodarbību apmeklējums. Ja apmeklēto nodarbību skaits ir vismaz 70% no kopējo nodarbību skaita, tad vērtējums tiek pacelts uz augšu.

Pamatliteratūra

1.Fiell Ch., Fiell P. Designing for the 21st century. Köln: Taschen, 2005.
2.Milton A., Rodgers P. Product Design. London: Laurence King, 2011. 240 p.
3.Lefteri Ch. Materials for Design. London: Laurence King, 2014.
4.Legzdiņš A. Mani darbi un nedarbi. Rīga: Neputns, 2012.

Papildliteratūra

1.Best K. The Fundamentals of Design Management. Switzerland: AVA book, 2010.
2.Jackson P. Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form. London: Laurence King Publishing, 2011. 223 p.
3.Gimenez M. European Product Design. Barcelona: Instituto Monsa de Ediciones, 2013.
4.Best K. Design Management. Switzerland: AVA book, 2006.
5.Hellers S., Andersone G. Grafiskā dizaina rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2016.

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība, pilna laika studijās 2. kursa 2. semestrī un nepilna laika studijās 2. kursa 1. semestrī, kā arī izvēles kurss pilna laika studijās 4. kursa 2. semestrī