Kursa kods MatZ2038

Kredītpunkti 2

Filcēšanas tehnoloģijas un dizains

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ligita Ozolniece

Mg. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

MākZ1003, Etnogrāfija

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Kursa anotācija

Studiju kursā students iegūst zināšanas un prasmes filcēšanas tehnoloģijās, izprot materiālu izmantojamību un pielietojumu dažādiem darbiem (arī reciklēšanu) radot jaunus tehnoloģiskos risinājumus inovatīvu produktu radīšanā. Programmā iekļautie temati saistās ar filcēšanas tehnoloģijām - slapjā, sausā un Nuno filcēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
Zināšanas: Izskaidrot: filcēšanas tehnoloģijas un dizaina nozares struktūru un daudzpusību; darbam nepieciešamo instrumentu un iekārtu izvēli un pielietojumu; filcēšanas tehnoloģiskos paņēmienus un tehnoloģiskā procesa norisi; praktiskus dizaina risinājumus jaunu produktu radīšanā izvēloties piemērotus materiālus un filcēšanas tehnoloģiju iespējas. 1. kontroldarbs.
Prasmes: Analizēt, izvērtēt un prast pielietot darbam nepieciešamos instrumentus, iekārtas, filcēšanas tehnoloģiskos paņēmienus; pārzināt filcēšanas tehnoloģiskā procesa norisi; pārzināt un prast izvēlēties materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu un izmaksas; rast jaunus tehnoloģiskos risinājumus inovatīvu produktu radīšanā. Laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana.
Kompetence: Spēja atpazīt, pārzināt, izvēlētās filcēšanas tehnoloģijas, izmantotos materiālus, analizēt to pilnveidošanas un attīstības tendences, prast tos pielietot darbā dažādu uzdevumu risināšanā atbilstoši pasūtītāja vēlmēm; spēja radoši domāt un patstāvīgi radīt ilglaicīgu produktu.

Kursa saturs(kalendārs)

Studiju kursa saturs:
1. Filcēšanas attīstības vēsture, tradīcijas. Modes tendences filcētu izstrādājumu izgatavošanā. Filcēšanas darba rīki, instrumenti, to sagatavošana darbam. Filcēšanas materiāli.
2. Krāsas un tradīcijas. Krāsu spektrs un tā sakarības filcēšanas procesā. Kompozīcija un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi filca izstrādājumos:
• Kompozīcijas veidošanas pamatprincipi (ritms, simetrija, asimetrija, fons, kontrasts, harmonija, galvenais un pakārtots elements);
• Izteiksmes līdzekļi (punkts, līnija, rūtojums, forma, faktūra, krāsa);
• Kompozīcijas pamatveidi (noslēgta, nenoslēgta, malu norobežotā, lineārā, ģeometriskā, centrālā, augošā raksta, noskaņu kompozīcija. Stilizācija).
3. Filcēšanas tehnikas.
• Slapjā filcēšana.
• Laboratorijas darbs (2h): Krāsainu bumbu, ruletes velšana.
• Laboratorijas darbs (2h): Dažādu ziedu filcēšana.
• Laboratorijas darbs (2h): Plakanu priekšmetu filcēšana - gobelēns.
• Laboratorijas darbs (2h): Apjomīgu priekšmetu filcēšana izmantojot piegrieztni (somas, cepures u.c. pēc izvēles).
• Sausā filcēšana ar adatām – Laboratorijas darbs (4h): sīkplastika (bumbiņas, sirsniņas, piespraudes, aproces, putniņi, zvēriņi u.c. pēc izvēles).
• Nuno filcēšana – Laboratorijas darbs (4h): vilnas kārsuma iestrāde dabīgos audumos.
4. Tehnisko paņēmienu un materiālu sintēze darbā. Filca izstrādājumu uzglabāšana.
5. Filca izstrādājumu eksponēšana. Skate. 1. kontroldarbs: Filcēšanas darba rīki, instrumenti, materiāli un tehnikas.
6. Mācību ekskursija. Filcēšanas meistarklase.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• 85% līdzdalība lekcijās un laboratorijas darbos; • Izstrādāti un prezentēti laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs. • Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs studiju kursa noslēgumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs (10h) - Produkta izstrāde.
• Kādā no filcēšanas tehnikām izstrādāt produktu un to konceptuālo risinājumu skices, kā arī organizēt un veikt paraugu izgatavošanu ņemot vērā tirgus piedāvājumu un pieprasījumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgā darba vērtējuma un studiju kursa kontroldarba un laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Laboratorijas darbu un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību:
• sistemātiskums darbā (max 2,5): sākotnējās idejas realizācija (0-0,5), iekļaušanās laikā, t.sk. nodarbību apmeklējums (0-2,0);
• darba tehniskā kvalitāte (max 4): laboratorijas darba lapas aizpildīšana (0-1), parauga izpildījums (0-3);
• krāsu saskaņa, materiālu izvēle (0-1),
• kompozīcija (max 1,5): paraugs (0-1,5);
• oriģinalitāte (0-1).

Pamatliteratūra

1. Kazlauskaite V. Veltinis. Vilnius: Žuvedra, 2008. 99 sl. 2. Majevska D. Filcēšana. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2011. 32 lpp. 3. Pētersone K. Filcētas figūras. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2011. 32 lpp. 4. Пипер А. Модные шарфы. Практическое руководство. Москва: изд. Ниола–Пресс, 2007. 46 с. Серия Дизайн & мода.

Papildliteratūra

1. Clay L. Nuno Felt: Techniques and Inspiration for Accessories and Home Interiors. London: A & C Black Publishers Ltd, 2007. 128 p. 2. Lane R. The Complete Photo Guide to Felting. Minneapolis, Minn.: Creative Publishing International, 2012. 256 p. 3. Selke K. Zootiere & Co. mit der Nadel gefilzt: Exotische und heimische Tiere naturgetreu filzen. German: Frech Verlag GmbH, 2011. 80 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “Praktiskie Rokdarbi”. ISSN 2255-9027 2. Filcēšana [tiešsaiste]. [Skatīts 10.01.2017.] Pieejams: http://fotki.lv/marii/comments_13110367/

Piezīmes

Obligātais vai izvēles kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās.