Kursa kods MatZ2037

Kredītpunkti 3

CNC kokapstrādē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Andris Dekšnis

Mg. sc. ing.

author vieslekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT1026, Informācijas tehnoloģijas

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Kursa anotācija

Koksnes apstrādes tehnoloģiju pielietojums programvadības darbmašīnās. Apstrādes trajektoriju sagatavošana programvadības (CNC) darbmašīnām, izmantojot CAM programatūru. Programvadības (CNC) darbmašīnu uzbūve un darbības principi. Programmēšanas pamati. Praktisko iemaņu apguve darbā ar automatizētās apstrādes trajektoriju (CAM) sagatavošanas programmatūru un dažādu veidu koksnes apstrādes programvadības iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par programvadības iekārtu (CNC) darbības principiem, izmantošanas iespējām un darba laika plānošanu, apstrādes trajektorijām, un parametriem, griešanas tehnoloģijām un griezējinstrumentiem un apstrādes kvalitātes novērtēšanu.
• Prasmes CNC iekārtu pārbaudē un sagatavošanā darbam, iekārtu, griezējinstrumentu un apstrādes parametru izvēlē, koksnes plātņu materiālu apstrādes trajektoriju sagatavošanā izmantojot CAM programatūru.
• Kompetence izstrādājuma izgatavošanā ar CNC iekāru, precizitātes un virsmu apstrādes novērtēšanā atbilstoši uzdevumam.

Kursa saturs(kalendārs)

1 CNC iekārtu uzbūve, kostrukcija, vadības mehānismi
2 Programvadības iekārtās pielietojamās griešanas un apstrādes tehnoloģijas
3 CNC iekārtu vadības programnodrošinājums, iekārtas kalibrēšana, precizitātes un atkārtojmības pārbaude
4 Laboratorijas darbs - CNC iekārtas mehānisnu montāža, vadības programmas noskaņošana
5 Laboratorijas darbs - CNC iekārtas kalibrēšana, precizitātes un atkārtojamības pārbaude
6 Praktiskais darbs - instrumenta apstrādes trajektorijas sagatavošana un simulācija CAM programmatūrā
7 Praktiskais darbs - vienkārša izstrādājuma izgatavošana pēc sagatavotās apstrādes trajektorijas
8 1. kontroldarbs: apstrādes trajektorijas sagatavošana CAM programmas vidē
9 Laboratorijas darbs - koka plātņu materiālu apstrāde ar kāta frēzēm un kvalitātes novērtēšana
10 Laboratorijas darbs - koksnes plātņu materiālu apstrāde ar kāta frēzēm un kvalitātes novērtēšana
11 Laboratorijas darbs - griešana un gravēšana ar lāzeriekārtu uz koka un koksnes plātņu materiāliem
12 Laboratorijas darbs - griešana un gravēšana ar lāzeriekārtu uz koka un koksnes plātņu materiāliem
13 Praktiskais darbs - korpusmēbeles plātņu materiāla apstrādes trajektorijas sagatavošana un simulācija CAM programmā
14 Laboratorijas darbs - korpusmēbeles plātņu apstrāde uz CNC iekārtas, montāža
15 Laboratorijas darbs - korpusmēbeles plātņu apstrāde uz CNC iekārtas, montāža
16 2. kontroldarbs: plātņu mēbeles apstrādes trajektorijas sagatavošana un simulācija CAM programmatūrā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums divos kontroldarbos;
- jāizpilda un jāiegūst pozitīvs novērtējums praktiskajos un laboratorijas darbos.

Pamatliteratūra

1. Xu X.W., He Q. Striving for a total integration of CAD, CAPP, CAM and CNC. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, No. 20, 2004, p. 101-109.

Papildliteratūra

1. ISO 6983-1:2009 Automation systems and integration Numerical control of machines Program format and definitions of address words.
2. ISO 14649-111:2010 Industrial automation systems and integration Physical device control Data model for computerized numerical controllers.
3. ISO 14649-11:2004 Industrial automation systems and integration Physical device control Data model for computerized numerical controllers.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Baltijas Koks"(ISSN: 1407-6667.
2. "Holz-Zentralblatt" ISSN: 0018-3792. http://www.holz-zentralblatt.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmā Kokapstrāde obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.