Kursa kods MatZ2035

Kredītpunkti 2

Koksnes griešanas procesi

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija3224817/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Inženierzinātņu doktors

Aizstātais kurss

MatZ2002 [GMTR2002] Koksnes griešanas procesi

Papildliteratūra

1. Суханов В.Г., Кишенков В.В. Резание древесины и дереворежущий инструмент. Москва: Московский государственный университет леса, 2002. 168 c.
2. Sleņģis M.E. Kokzāģēšanas instrumenti, to sagatavošana darbam. Praktiski padomi. Rīga: LAK Amatniecības literatūras apgāds, 1998. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.
3. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Koksnes pārstrādes tehnoloģiskie procesi ir saistīti ar koksnes mehānisko apstrādi un vienu no tās veidiem – griešanu. Koksnes griešanas procesu kursa uzdevums ir noskaidrot likumsakarības, kas raksturo koksnes un griezējinstrumenta savstarpējo iedarbību griešanas procesā. Kursa apguve rada priekšnosacījumus koksnes griešanas režīmu sastādīšanai, pamatojoties uz optimālā padeves ātruma noteikšanu un izvēloties optimālo griezējinstrumenta veidu, konstrukciju un tā darbīgo elementu parametrus, kas palielina koksnes mehāniskās apstrādes procesu efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot koksnes griešanas procesu jēdzienus un likumsakarības, klasificēt un izskaidrot koksnes mehāniskās apstrādes veidus un apspriest koksnes griešanas procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
Vērtēšana - pirmai kontroldarbs.
Prasmes - aprēķināt koksnes griešanas procesu parametrus, pārbaudīt griezējinstrumentu piemērotību griešanas mērķa sasniegšanai un analizēt koksnes griešanas procesu likumsakarības.
Vērtēšana - otrais kontroldarbs.
Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes griešanas režīmus, izvēlēties griezējinstrumentus ar piemērotākajiem parametriem, lai sasniegtu optimālos koksnes griešanas režīmus, un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes mehānisko apstrādi.
Vērtēšana - patstāvīgais darbs.

Kursa plāns

1.Koksnes mehāniskās apstrādes procesi un to iedalījums
2.Grieznis
3.Griežņa nodilums
4.Griešanas un padeves kustība
5.Nogrieztās skaidas veidošanās un parametri
6.Griešanas spēks un jauda
7.Virsmas raupjums
8.Pirmais kontroldarbs: koksnes griešanas teorijas likumsakarības
9.Griešanas procesi garenzāģēšanas ripzāģmašīnās
10.Padeves ātruma aprēķināšana garenzāģēšanas ripzāģmašīnām: pirmā daļa
11.Padeves ātruma aprēķināšana garenzāģēšanas ripzāģmašīnām: otrā daļa
12.Padeves ātruma aprēķināšana garenzāģēšanas ripzāģmašīnām: trešā daļa
13.Griešanas procesi frēzmašīnās
14.Griešanas procesu parametru aprēķināšana frēzmašīnām
15.Griešanas procesi un parametru aprēķināšana slīpmašīnām
16.Otrais kontroldarbs: griešanas procesu parametru aprēķināšana kokapstrādes darbmašīnām

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.rakstīti abi kontroldarbi (atkārtota rakstīšana: katram viena reize individuālo studiju un pārbaudījumu periodā);
2.vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par garenzāģēšanas ripzāģmašīnas, griezējinstrumentu, apstrādājamā materiāla un tehnoloģiskajiem parametriem. Parametri, kas uzdevumā nav definēti, studentiem patstāvīgi jāizvēlas. Pamatojoties uz darba metodiskajiem norādījumiem, studentiem jāaprēķina pieļaujamais padeves ātrums un piemērotākie zāģripu parametri dotā apstrādājamā materiāla sazāģēšanai. Uzdevumu studentiem izsniedz un atrisinājumu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pirmajā kontroldarbā rakstiski jāatbild uz pieciem jautājumiem par griešanas teorijas likumsakarībām. Par katra jautājuma atbildi maksimāli iespējams saņemt 20 %, bet kopsummā – 100 %. Studenta iegūto procentu apjomu par katra jautājuma atbildi aprēķina ar formulu.
Otrajā kontroldarbā rakstiski jāatrisina trīs aprēķinu uzdevumi par griešanas procesiem darbmašīnās. Par visu trīs uzdevumu atrisinājumiem kopsummā iespējams saņemt 100 %. Studenta iegūto procentu apjomu par katra uzdevuma atrisinājumu aprēķina ar formulu.
Patstāvīgā darba vērtējums ir „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai saņemtu vērtējumu „ieskaitīts”, atbilstoši jānosaka pieļaujamais padeves ātrums garenzāģēšanas ripzāģmašīnai. Ja patstāvīgais darbs nav iesniegts vērtēšanai savlaicīgi, tad par katru kavēto nedēļu līdz studiju semestra noslēgumam no abos kontroldarbos iegūto procentu kopsummas tiek atņemti 5 %.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no iegūto procentu summas.

Pamatliteratūra

1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.
2. Глебов И. Резание древесины. Екатериненбург: Лань, 2010. 256 с. Pieejams: http://www.wood.ru/ru/dorez.html.
3. Ettelt B., Gittel H.J. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren: die Spanung von Holz und ihre Werkzeuge. Stuttgart: DRW-Verlag Weinbrenner, 2004. 296 S.
4. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов. Москва: Московский государственный университет леса, 2004. 310 c.