Kursa kods MatZ2024

Kredītpunkti 2

Metālapstrāde

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums01.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSpēkratu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc. (Emeritus)

Jānis Avotiņš

Mg. paed.

author vieslekt.

Romāns Eglītis

Augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas par mašīnbūvē pielietoto materiālu īpašībām un apstrādes īpatnībām. Iepazīstas ar metālapstrādes paņēmieniem karsējot spiedienapstrādē un ar skaidas atdalīšanu griežot. Gūst zināšanas par metālu metināšanu un lodēšanu. Prot pielietot mērinstrumentus un novērtēt izstrādājumu kvalitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas un izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem materiālmācībā un metālapstrādē;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt izvēlētās metāla konstrukcijas vai apstrādes veida priekšrocības un trūkumus, kā arī formulēt rezultātiem atbilstošus secinājumus;
• kompetence praktiski veikt aprēķinus metāla konstrukcijām un to izmaksām, kā arī zinot materiāla marku izvērēt to mehāniskās īpašības un pielietošanas iespējas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Materiālu klasifikācija. Sakausējumu teorija. Dzelzs un tā sakausējumu pamatstruktūras.
2 Termiskās apstrādes teorija, tehnoloģija, veidi. Ķīmiski termiskā apstrāde. Difūzijas metalizācija.
3 Leģētie tēraudi un sakausējumi. Griezējinstrumentu tēraudi.
4 Krāsainie metāli un to sakausējumi.
5 Tehniskās mērīšanas pamatjēdzieni mašīnbūvē. Mērīšanas metožu klasifikācija.
6 Mikrometriskie instrumenti. Mehāniskie mēraparāti. Pulksteņa tipa indikatori. Optiskie mēraparāti.
7 Precizitāte mašīnbūvē.
8 Vispārīgās ziņas par lējumu ražošanu. Lējumu ražošana veidzemes veidnēs. Progresīvās liešanas metodes.
9 Metālu metināšanas teorētiskie pamati. Savienojumu kvalitāte.
10 Metālu lodēšana un pielietojuma izvēle. Ierīces un materiāli.
11 Griešanas process un tā parametri. Griežņa ģeometrija. Griezējinstrumentu materiāli.
12 Materiālu pretestība griešanai. Griešanas režīma izvēle. Metālgriešanas mašīnas klasifikācija un piedziņa.
13 Virpošana. Virpas. Virpu griežņi. Virpu ierīces. Virpošanas darbi.
14 Urbšana. Frēzēšana.
15 Zobratu ražošana. Zobu iegriešanas mašīnas un griezējinstrumenti.
16 Virsmu apdares metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi; termiņā iesniegti un ieskaitīti grafoanalītiskie aprēķinu darbi; uzrakstīti ieskaites kontroldarbi. Obl. kursā - eksāmens. Brīvā izvēle - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Avotiņš. J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1. daļa. Metālu karstā apstrāde. Jelgava: LLU. 2000. 127 lpp.
2. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa Apstrāde griežot. Jelgava: LLU, 2001. 221 lpp.
3. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 1.daļa. Grafo analītiskie darbi metālu karstajā apstrādē. Jelgava: LLU, 2004. 90 lpp.
4. Avotiņš J. Konstrukciju materiālu tehnoloģija. 2. daļa. Apstrāde griežot. Laboratorijas darbi Jelgava: LLU, 2004. 145 lpp.

Papildliteratūra

1. G.Vērdiņš, I.Dukulis. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Pētersons O., Priednieks J. MIG/MAG metināšana. Rīga, AGA SIA, 2005. 107 lpp.
3. Steel A.Handbook for Materials Research and Engineering Vol. 1. Fundamentals. Berlin etc.: Springer; Düsseldorf: Verl. Stahleisen, 1992. p.p. 737.

Piezīmes

TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā”.