Kursa kods MatZ2015

Kredītpunkti 2

Kokgriešana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa anotācija

Daiļamata estētiskā nozīme. Kokgriezumu pielietojums interjerā un eksterjerā. Kompozīcijas likumsakarības un pielietojums ikdienā. Veidošanas un modelēšanas praktisko paņēmienu iepazīšana. Tradicionālās kokgriešanas salīdzināšana ar dažādām alternatīvām. Kokgriezuma praktiskā izgatavošana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kokgriešanas instrumentu veidi un sagatavošana darbam.
2 Kompozīcijas pamati.
3 Kontroldarbs - kompozīcijas uzdevuma risināšana.
4 Ģeometriskā ornamenta iegriešana materiālā.
5 Stilu vēsture.
6 Stilu vēsture.
7 Ģeometriskā ornamenta iegriešana un darbu vērtēšana.
8 Pārbaudes tests - stilu mēbeļu atpazīšana un izcelsme.
9 Ievads veidošanā.
10 Dabas elementa veidošana.
11 Dabas elementa veidošana.
12 Kokgriezumu izgatavošanas alternatīvas.
13 Dabas elementa iegriešana materiālā.
14 Dabas elementa iegriešana materiālā.
15 Dabas elementa iegriešana materiālā.
16 Praktiskā darba nodošana un skate.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju priekšmeta apgūšanu:
- jāpiedalās vismaz 85 % nodarbību;
- jāizgatavo, saskaņā ar saņemto individuālo uzdevumu, kokgriezums;
- jāuzraksta un jāiegūst pozitīvs novērtējums kontroldarbā un testā

Pamatliteratūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. - Rīga: Jumava, 2002. - 293 lpp.
2. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
3. Vītoliņš J. Koka izstrādājumu un mēbeļu apdares tehnoloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1974. - 255 lpp.
4. Kvarcs V. Mākslas valodas pamati. - R''iga: Zvaigzne ABC, 1999. - 91 lpp.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. - Rīga: Jumava, 1999. - 188 lpp.
2. A.Koula. Renesanse. 0- Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. - 64 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas kokrūpniecības un meža nozares mēnešraksts "Lietaskoks".
2. Starptautiskie žūrnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal".
3. Žurnāls "Mēbeles interjers".

Piezīmes

Priekšmets iekļauts MF Kokapstrādes studiju programmā kā izvēles priekšmets (rudens semestris).