Kursa kods MatZ1005

Kredītpunkti 2

Ievads studijās

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits26

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author

Laimonis Kūliņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par augstākās izglītības sistēmu Latvijā, paplašinātas zināšanas par apgūstamo specialitāti, par studiju procesa organizāciju un studiju normatīvo bāzi LLU. Zināšanas par LLU un Meža fakultātes vēsturi struktūru un pārvaldi. Prasmes iepazīt studiju programmas plānu un kursu saturu, studēšanas metodes un prasmes studiju darbu un pētniecisko darbu izstrādē. Kursa mērķis sniegt studentiem informāciju, lai iegūtās zināšanas ļautu efektīvi izmantot universitātes radītās iespējas akadēmiskajai un profesionālajai izaugsmei, iepazīstot arī meža nozares lomu studijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par LLU vēsturi, LLU muzeju, MF un Kokapstrādes katedras vēsturi, struktūru un studiju organizāciju, SIA "Meža un koksnes produktu P&A institūts" darbību, studentu korporāciju "Šalkone", LLU studentu kluba darbību, e-studijām, studijām, vecāko kursu (III, IV) studentu skatījumā.
• Prasmes orientēties augstākās izglītības pamatos pasaulē, Eiropā, Latvijā, LLU, MF, iegūt informāciju LLU bibliotēkā, par darba drošību sadzīvē.
• Kompetenci izvērtēt meža nozares lomu Latvijas tautsaimniecībā un attīstības tendenci Latvijā un pasaulē

Kursa saturs(kalendārs)

1 Bibliotēku zinātne un bibliogrāfijas pamati.Studiju informatīvais nodrošinājums
2 Studiju informatīvais nodrošinājums. Studiju informatīvais nodrošinājums
3 Studiju informatīvais nodrošinājums. Darba drošība sadzīvē
4 Tikšanās ar MF vadību. Tikšanās ar Kokapstrādes katedras pasniedzējiem
5 Tikšanās ar institūta SIA "Meža un koksnes produktu P&A institutūts" darbiniekiem
6 Iepazīšanās ar studentu korporācijas "Šalkone" darbību, LLU Studentu kluba darbību
7 e-studijas. Studijas vecāko kursu (III, IV) studentu skatījumā
8 LLU vēsture. LLU muzeja apmeklējums
9 MF un Kokapstrādes katedras vēsture. Kokapstrādes vēsture
10 Meža nozare un tās raksturojums
11 Kokapstrādes nozare un tās loma Latvijas tautsaimniecībā
12 Attīstības tendences meža nozare Latvijā un pasaulē
13 Attīstības tendences kokapstrādē Latvijā un pasaulē
14 Jaunākās tehnoloģijas kokapstrādes nozarē
15 Augstākās izglītības pamati pasaulē, Eiropā
16 Augstākās izglītības pamati Latvijā, LLU, MF

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti, kas liecina par studiju kursa apgūšanu, jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagatībā. Jelgava: Autora izdevums, 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Meža enciklopēdija. Pirmais sējums. Autoru kolektīvs J.Broka vadībā. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 368 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Holz-Zentralblatt, ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.