Kursa kods MatZ1003

Kredītpunkti 2

Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
MateriālzinātneKoksnes materiāli un tehnoloģija323217/02/2015Kokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laimonis Kūliņš

inženierzinātņu maģistrs

Priekšzināšanas

MatZ1002, Koka izstrādājumu konstruēšanas pamati

Papildliteratūra

1. Terrei N.Holzverbindungen. Bern: Haupt Verlag, 2010. 144 lpp.
2. Nutsch W. Handbuch der konstruktion: Mobel und Einbauschrakne 2006. 398 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Holz-Zentralblatt, ISSN 0018-3792

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā sadaļā.

Kursa anotācija

Studiju darbs ietver izstrādāt neizjaucamiem un izjaucamiem koka izstrādājumiem nepieciešamos materiālus. Izvēlēties materiālu savienošanas veidus un konstrukciju. Izstrādāt koksnes izstrādājumu skices. Izstrādāt koksnes izstrādājumu rasējumus. Veikt materiāla patēriņa aprēķinu. Izstrādāt izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiju un aprakstošo sadaļu un iepazīties ar kokapstrādes darbmašīnu darbību un apstrādes veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par koksnes izstrādājumu izgatavošanā lietotiem materiāliem, detaļu savienošanas veidiem, koksnes izstrādājumu konstrukcijām.
• Prasmes izstrādāt koksnes izstrādājuma skici un rasējumu. Zināšanas par materiālu patēriņa aprēķināšanu.
• Kompetence izstrādājumam izstrādāt tehnoloģiju un aprakstošo sadaļu.

Kursa plāns

1 Kursa darba struktūra un saturs. Ievads
2 Neizjaucamos un izjaucamos konstrukcijas koksnes izstrādājumu izvēle
3 Neizjaucamas konstrukcijas koksnes izstrādājuma funkcionālā nozīme un funkcionālie izmēri
4 Konstrukciju tips un savienojumu veidi. Kopskata rasējums un savienojumi
5 Detalizācija
6 Specifikācija. Nepieciešamie materiāli un to aprēķins
7 Izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas apraksts
8 Izjaucamas konstrukcijas koksnes izstrādājumu funkcionālā nozīme un funkcionālie izmēri
9 Konstrukciju tips un savienojumu veidi. Kopskata rasējums un savienojumi
10 Detalizācija
11 Specifikācija. Nepieciešamie materiāli un to aprēķins
12 Izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijas apraksts. Secinājumi un priekšlikumi. Izmantotā literatūra
13 Izvēlētā izstrādājuma izgatavošana
14 Izvēlētā izstrādājuma izgatavošana
15 Izvēlētā izstrādājuma izgatavošana
16 Izvēlētā izstrādājuma izgatavošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv kursa darbs.

Pamatliteratūra

1. Handbuch technisches zeichnen und Entwerfen Mobel und Innenausbau 2004. 280 lpp.