Kursa kods MežZP049

Kredītpunkti 3

Mežzinātne II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Mate4011, Matemātikas metožu pielietojumi

MežZ5036, Meža ekoloģija

Kursa anotācija

Zinātniski - pētnieciskās prakses (3 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstās, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei un veic eksperimentālo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par zinātniskās pētniecības darba norisi.
• Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus.\
• Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt maģistra darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plānoto empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.
2 Plānoto empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.
3 Plānoto empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma metodikas aprobāciju un metodikas validāciju.

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. Dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes. Saturs, forma un struktūra: VS ISO 690. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2001. 34 lpp. 4. Informācija un dokumentācija. Bibliogrāfiskās norādes: LVS ISO 690-2: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2001. 32 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp. 3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939 http://www.degruyter.com/view/j/plua
2. "Baltic Forestry. ISSN 1392-1355 https://www.balticforestry.mi.lt/bf/ 3. Rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Pētnieciskā prakse iekļauta maģistra studiju prgrammas "Mežzinātne" obligātajā daļā.