Kursa kods MežZP046

Kredītpunkti 3

Meža ekonomika un politika II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Zinātniski - pētnieciskās prakses (3 nedēļas) ietvaros maģistrantūras studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu, iepazīstās, apgūst prasmes un zināšanas pētnieciskā darba veikšanā, lai varētu patstāvīgi un kritiski izmantot modernās zinātniskā darba metodes. Prakses laikā maģistrantūras studenti savāc arī izejas datus maģistra darba izpildei un veic eksperimentālo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par zinātniskās pētniecības darba norisi.
• Izveidojas prasmes meklēt informāciju, izstrādāt pētījuma metodiku, plānot un veikt eksperimentus, apstrādāt iegūtos datus.
• Rezultātā maģistranti ir kompetenti veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt maģistra darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plānoto empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.
2 Plānoto empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.
3 Plānoto empīrisko datu ievākšana un sistematizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju;
- jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma metodikas aprobāciju un metodikas validāciju.

Pamatliteratūra

1. 1. Arhipova I., Bāliņa S.Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 325 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 250 lpp.
3. LVS ISO 690 Dokumentācija- Bibliogrāfiskās norādes- Saturs, forma un struktūra. 2001. 25 lpp.
4. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija - Bibliogrāfiskās norādes - 2. daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga, Latvijas Valsts standarts, 2001. 29 lpp.

Papildliteratūra

1. 1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga, LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Raksti. Proceedings of LAU, www.llu.lv. ISSN 1407-4427
2. Straptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry", ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Meža ekonomika un politika pētnieciskā prakse II iekļauta MF Meža ekoloģija un mežkopība maģistra studiju programmas obligātajā daļā.