Kursa kods MežZP043

Kredītpunkti 4

Mežzinība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ2006, Medniecība

MežZ2011, Mežzinība

MežZ3003, Meža selekcija

Kursa anotācija

Prakse satur dendroloģijas, meža augsnes zinātnes, medniecības, meža selekcijas un mežzinības studiju kursu teorētisko zināšanu nostiprināšanu meža apstākļos nolūkā saprast to lomu meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nostiprina zināšanas par mežu ekosistēmu struktūru, funkcijām, klasifikāciju, bioloģisko daudzveidību, augsnes specifiku un praktisko apsaimniekošanu, akcentējot meža selekcijas un medību lomu.
Iegūst prasmes patstāvīgi noteikt Latvijas meža un augsnes tipoloģiskās vienības, novērtēt vides faktoru ietekmi un izvēlēties piemērotāko ilgtspējīgas mežkopības paņēmienu.
Ir kompetenti meža apsaimniekošanas pasākumu plānošanu un īstenošanu atbilstoši meža ekoloģijas nosacījumiem – patstāvīgais darbs grupās konsultējoties ar pasniedzēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 1.,2.,3 . diena. Skrīveru dendrārijā sastopamās vietējo un introducēto kokaugu sugas. Kokaugi Kalsnavas arborētumā.
2 4.,5. diena.Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī un Jelgavas pilsētas parkos un apstādījumos sastopamās koku sugas.
3 6. diena. Herbārija nodošana un prakses atskaites aizstāvēšana.
4 7., 8., 9. diena. Augsnes galveno īpašību noteikšana. Augsnes klasifikācija . Augsnes paraugu ievākšana.
5 10. diena. Kamerālie darbi. Augšņu kartes.
6 11., 12. diena. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
7 13., 14. diena. Dzīvnieku darbības pēdas. Pārnadžu barības bāzes novērtēšana.Mastu sagatavošana medībām un luktu būve
8 15. diena. Biotehnisko pasākumu izpilde. Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.
9 16. diena.Izcilo koku meklēšana, uzmērīšana, izcilā koka kartiņas aizpilde.
10 17. diena. Garozas priežu sēklu plantācijas ierīkošana un kopšana. Vainagu veidošana, čiekuru ražas novērtēšana.
11 8. diena. Iepazīšanās ar meža selekcijas objektiem Mežu pētīšanas stacijā. Prakses pārskata aizstāvēšēšana.
12 19. diena. Meža tipoloģijas sintaksonomisko vienību noteikšanas sistēmas apguve un mežaudžu komponentu izdalīšana.
13 20. diena. Kokaudžu dendrometriska raksturošana. Koakciju un vides ietekmes izpausmju analīze.
14 21. diena. Latvijas mežu un purvu daudzveidība.
15 22. diena. Iepazīšanās ar reti sastopamiem meža augšanas apstākļu tipiem un dabiskajiem meža biotopiem.
16 23., 24. diena. Prakses pārskata sagatavošana. Prakses ieskaite meža apstākļos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās prakses dienās. Jāveido prakses atskaites žurnāls, kas ir prakses beigās jāaizstāv. Akumulējoša ieskaite pēc parciālo (prakses sadaļu) ieskaišu saņemšanas.
Sadaļā "Papildliteratūra" ieteikti darbi, kas piemēroti izmantošanai meža apstākļos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi grupās un atbilstoši iepriekš iedotam laika grafikam pilda uzdotos darba uzdevumus, par katru dienu raksta un papildina atskaites žurnālu. Neskaidros jautājumus pārrunā ar pasniedzēju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaites žurnālam jābūt aizpildītam atbilstoši noteikumiem.
Prakses aizstāvēšanā jāspēj atbildēt uz jautājumiem, par apgūto tematiku prakses laikā.

Pamatliteratūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Dreimanis A. Biotehniskie pasākumu medību saimniecībā: Lekcija. Jelgava: LLA, 1992. 28 lpp.
3. Biotopu rokasgrāmata. ES aizsargājamie biotopi Latvijā. Rīga:Preses nams, 2000. 160 lpp.
4. Liepa I. u.c. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.

Papildliteratūra

1. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 453 lpp.
2. Zviedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
3. Rokasgrāmata meža tipu noteikšanai. LVM, 2013. 70 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Raksti. ISSN: 1407-4427.
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". ISSN: 1407-270X.
3. VMD, AS LVM, LLU MF konferenču materiāli.

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta augstākās akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne".