Kursa kods MežZP041

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības darbu mehanizācija II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Andris Sladzevskis

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Praktiskās iemaņas tiek balstītas uz teorijas pamatiem, to izpratni uz mežizstrādes tehnikas darbības principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par mežizstrādē pielietojamo mašīnu uzbūvi un darbības principiem, prasme veikt mežizstrādes tehnikas vizuālo un tehnisko novērtējumu, kā arī kompetences līmenis, lai konsultētu meža nozarē strādājošos par mežizstrādes mašīnu pielietojamību konkrētajā cirsmu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Harvestera darbības principi. Darbs mežā ar meža tehniku.
2 SIA"Intrac", SIA "Ciedra", Volvo un Ponsse mežizstrādes tehnika. Prakses aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses ieraksta saņemšana. Uzrakstīta un sekmīgi aizstāvēta prakses atskaite. 100% prakses apmeklējumam.

Pamatliteratūra

1. Kobcevs A. Lietišķā mehānika. Rīga, 2006.
2. Ууситало.Й. Основы лесной технологии. Oy FEG Forest and environment Group Ltd., 2004.
3. Жуков А.B., Федоренчик A.C., Kopoбkин B.A., Бычек A.H. Лесные машины „Беларус”. Минск, 2001.
4. Uusitalo J. Introduction to forest operations and technology. Hameenlinna, 2010.

Papildliteratūra

1. Miķelsons Z., Pīrs V. Spēkratu konstrukcijas. Jelgava: LLU, 2008. 199 lpp.
2. Ķirsis M. Spēkratu ekspluatācijas materiāli. Jelgava: LLU, 2007. 200 lpp.
3. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks, ISSN 1407-6667.
2. International forest industries, ISSN 978-989-643-016-00.

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.