Kursa kods MežZP038

Kredītpunkti 2

Organizācija, plānošana un vadība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekonomika un politika13/01/2015Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Alfons Grīnfelds

Inženierzinātņu doktors

Priekšzināšanas

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

Papildliteratūra

1. Zālīts P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI Silava, 2006. 217 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
2. Laikraksts "Meža Avīze" ISSN 1407-6187
3. Laikraksts "Dienas Bizness" ISSN 1407-2041

Piezīmes

Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Prakse paredz apgūt praktiskās zināšanas mežsaimniecisko darbu plānošanā, vadīšanā un darba organizācijā un ekonomisko rādītāju praktiskā pielietošanā, pieņemot stratēģiskus lēmumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Profesionālās prakses rezultātā students iegūst:
• praktiskās zināšanas, kuras pamatojās uz apgūtām teorētiskām zināšanām;
• studenti prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot mežsaimnieciskajā ražošanā uzņēmumā;
• ir kompetenti analizēt ražošanas rādītājus pieņemot lēmumus nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Kursa plāns

1 Mežsaimniecības raksturojums, plānošana, vadības organizācija.
2 Meža atjaunošana.
3 Meža ugunsapsardzība un aizsardzība.
4 Meža infrastruktūra.
5 Cirsmu fonda sagatavošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaites sastādīšana, aizstāvēšana. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izdevums, 2002. 248 lpp.