Kursa kods MežZP027

Kredītpunkti 6

Cirsmu darbi

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti praktiski iepazīstas ar meža darbu tehnoloģiju, iekārtām, darba un vadības organizāciju mežizstrādes uzņēmumā. Viņi iegūst pirmās praktiskās iemaņas, strādājot mežā kā mežstrādnieki, darbu vadītāji, viņu vietnieki vai dublieri.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas, kas apliecina praktisko pieredzi, profesionālo specializāciju un palīdz izprast meža darbu tehniku un metodes;
• prasme pildīt mežizstrādes meistara pienākumus, saistītus ar mežizstrādes procesa norisi;
• kompetence, kas atbilst meistara pienākumiem, lai novērtētu meža darbu līmeni, kā arī primāro dokumentu aizpildīšanas pareizību.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārējā iepazīšanās ar meža darbu izpildes komercsabiedrību.
2 Meža atjaunošana un kopšana. Cirsmu izstrāde.
3 Cirsmu fonda novērtēšana un tehnoloģiskā ierīcība.
4 Darba organizacija un ekonomika meža darbos. Pirmdokumentācija meža darbu izpilde.
5 Mašīnu remonta un tehnisko apkopju organizācija.
6 Kokmateriālu transports

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses programmas apgūšana. Sekmiga prakses ieskaites nokārtošana.

Pamatliteratūra

1. Sarmulis Z. Apaļo kokmateriālu sagatavošana un piegāde: metodiskie materiāli tehnoloģiskajai ražošanas praksei. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 2006. 39 lpp.
2. Valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" rokasgrāmata. Rīga: VAS "Latvijas valsts meži", 2001.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Rīga: VAS "Latvijas valsts meži", 2008. 108 lpp.
4. Meža autoceļu rokasgrāmata. Rīga: VAS "Latvijas valsts meži", 2011. 96.lpp.

Papildliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža avīze. ISSN 1407-6187.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.