Kursa kods MežZP026

Kredītpunkti 8

Organizācija un ekonomika

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Lita Vanaga

Mg. oec.

author prof. (Emeritus)

Alfons Grīnfelds

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Prakse paredz apgūt praktiskās zināšanas mežsaimniecisko darbu plānošanā, vadīšanā un darba organizācijā un ekonomisko rādītāju praktiskā pielietošanā, pieņemot stratēģiskus lēmumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst praktiskās zināšanas, kuras pamatojas uz apgūtām teorētiskām zināšanām. Studenti prot izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot mežsaimnieciskajā ražošanā uzņēmumā. Ir kompetenti analizēt ražošanas rādītājus pieņemot lēmumus nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Valsts meža dienesta funkcijas, darba organizācija, finansēšana.
2 AS "Latvijas valsts meži", funkcijas, darba organizācija un ekonomika
3 Meža atjaunošana.
4 Koku ciršana.
5 Cirsmu fonda sagatavošana, kokmateriālu izsniegšana.
6 Meža infrastruktūra.
7 Meža nekoksnes vērtību izmantošana.
8 Meža ugunsapsardzība, aizsardzība un dabas aizsardzība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses atskaites sastādīšana, aizstāvēšana. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, Autora izdevums, 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667
2. Laikraksts "Meža avīze" ISSN 1407-6187
3. Laikraksts "Dienas bizness" ISSN 1407-2041

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.