Kursa kods MežZP023

Kredītpunkti 1

Praktiskā lauku saimniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author

Alfons Grīnfelds

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

MPS "Vecauce" izveidošana, pašreizējais raksturojums un attīstības perspektīvas. LR meža fonds un pārvalde. Mežsaimnieciskās ražošanas un koksnes pārstrādes objekti Auces novadā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa rezultātā studenti apgūst zināšanas par lauksaimniecības un meža nozares organizāciju un attīstību lauku apvidū. Studenti prot izprast uzņēmējdarbības iespējas lauku teritorijā. Ir kompetenti analizēt meža nozares attīstību laukos un izprast mežsaimnieciskās ražošanas kopsakarības tālāko studiju kursu apgūšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 MPS "Vecauce" izveidošana, pašreizējais raksturojums, attīstības perspektīvas. Dārzkopība un kokapstrāde.
2 LR meža resursi, pārvalde, nozares, ražošanas cikli.
3 MPS Auces meža novads, uzdevumi un mežsaimniecisko objektu demonstrējumi mežā.
4 AS "Latvijas valsts meži" uzdevumi, darba organizācija, izpilde, kontrole un problēmas Zemgales mežsaimn. Īles novadā.
5 Meža atjaunošanas praktiskie darbi mežā.
6 Mežizstrād.uzņ. SIA "Silva" uzdevumi, darba organizācija, problēmas, mežizstrād. mašīnas Bēnes mežizstr.meistara iec.
7 Būvdetaļu ražošanas uzņēmuma SIA "Lasmanis" uzdevumi, attīstība, ražošanas tehnoloģija un perspektīvas.
8 /apraksts attiecas uz 1 nedēļu/

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses programmas apgūšana. Atskaites uzrakstīšana un aizstāvēšana. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava, Autora izdevums, 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Zakovics E., Insbergs A. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Rīga: AS "Latvijas valsts meži" 2008. 108 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne", profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" un "Kokapstrāde" obligātajā daļā.