Kursa kods MežZP019

Kredītpunkti 1

Meža ekspluatācija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža darbi un tehnika08/11/2011Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Inženierzinātņu doktors

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Inženierzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Skudra P., Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati. Rīga: Zvaigzne, 1993. 261 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

Piezīmes

Prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Prakses mērķis - iepazīstināt ar mežizstrādē gatavojamiem sortimentiem, izmantojamo tehniku un tehnoloģiju, dodot priekšzināšanas turpmākās teorētiskās kursa daļas apguvei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas; nostiprināt teorētiskās zināšanas par pilnu mežizstrādes darbu ciklu; nostiprināt zināšanu par kokmateriālu uzmērīšanu, kvalitātes noteikšanu;
• prasmes; sagatavot mežizstrādes tehnoloģisko shēmu, pareizi izvēlēties mežizstrādes mašīnu sistēmu;
• kompetence; zināt nepieciešamās dokumentācijas apjomu mežizstrādes darbu veikšanai; prast pielietot darba kvalitātes pārbaudes metodes.

Kursa plāns

1 Darbi cirsmā, sortimentu gatavošana, koksnes vainu noteikšana, kokmateriālu pirmapstrāde uzņēmumos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: Meža izmantošanas kat., 1999. 270 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: "Latvijas valsts meži", 2008. 108 lpp.
4. Meža autoceļu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. "Latvijas valsts meži". 96 lpp.