Kursa kods MežZP018

Kredītpunkti 2

Mežizstrāde

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums11.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Mācību prakses mērķis - nostiprināt teoretiskās zināšanas par pilnu mežizstrādes darbu ciklu un dot ieskatu par sagatavoto kokmateriālu tālāko pārstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par pilna mežizstrādes darbu cikla praktisku norisi, kā arī par mežizstrādes uzņēmuma speciālistu pienākumiem;
• prasme sagatavot nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju mežizstrādes procesam;
• kompetence mežizstrādes darbu veikšanai nepieciešamās tehnoloģiskās dokumentācijas sagatavošanai; prasmīgai darba kvalitātes pārbaudes metodes izvēlei un pielietošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darbi cirsmā, sortimentu gatavošana, pirmējais kokmateriālu transports, kokmateriālu uzskaite un kvalitātes vērtēšana.
2 Operācijas kokmateriālu pirmapstrādē, zāģmateriālu, koksnes plātņu, saplākšņu, un fibrolīta ražošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mācību prakses programmas apgūšana, pārskata iesniegšana un aizstāvēšana. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Sarmulis Z. Cirsmu tehnoloģiskais plānojums mežizstrādē. Jelgava: LLU, 2006. 45 lpp.
3. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 108 lpp.
4. Meža autoceļu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Latvijas valsts meži, 2011. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Sarmulis Z. Harvesters mežizstrādē: programma mācību praksei mežizstrādē. Jelgava: LLU, 2006. 14 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187
2. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

Piezīmes

Mācību prakse iekļauts MF profesionālās austākās izglītības bakalauru studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.