Kursa kods MežZP016

Kredītpunkti 2

Meža taksācija un mežierīcība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Mācību prakses mērķis ir sniegt studentiem praktiskas zināšanas par atsevišķu koku, to daļu un mežaudžu taksāciju. Prakses laikā students apgūst meža taksācijā pielietotās metodes. Students apgūst nepieciešamās iemaņas datu ievākšanā un apstrādē, lai iegūtos datus varētu izmantot pilnvērtīgai meža inventarizācijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prakses laikā students apgūst meža taksācijā pielietotās metodes, prot rīkoties ar specializētajiem instrumentiem, prot uzmērīt atsevišķa koka daļas, noteikt taksācijas parametrus koka un audzes līmenī. Students māk aizpildīt meža inventarizācijas dokumentāciju, veikt meža inventarizāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža inventarizācijas dokumenti, likumdošana, meža taksācijā pielietojamie instrumenti, parauglaukumu ierīkošana.
2 Cirsmas skiču izveidošana. Dastošana. Kvartāla taksācija, datu apstrāde. Taksācijas nogabalu aprakstīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam. Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi aprakstīt katras dienas apgūto prakses atskaitē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pabeidzot praksi tiek vērtētas prasmes pārzināt un rīkoties ar uzmērīšanas instrumentiem un programmatūru, kā arī spēja izpildīt uzdoto uzdevumu.

Pamatliteratūra

1. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.
2. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Silava - LVMI, Rīga, 212 lpp . Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Sast. J.Ošlejs; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". [Latvija]: Et cetera, 2005. 212 lpp.
3. Forest inventory: methodology and applications. Edited by A.Kangas, M.Maltamo. Dordrecht: Springer, 2006. 362 p.
4. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by P.Corona, C.Piermaria... [et al.]. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p. Forestry sciences; 76.

Papildliteratūra

1. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU MF. Jelgava, 2007. 234 lpp.
2. Husch B., Beers T. W. Forest mensuration. New Jersey Academic Publisher, Canada,2003. 356 p.
3. Van Laar A. Managing. Forest Ecosistems. Springer Publisher, 2007. 276 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry, ISSN: 1392-1355.
2. Meža avīze, ISSN 1407-6187.
3. Baltijas koks, ISSN: 1407-6667.

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.