Kursa kods MežZP015

Kredītpunkti 2

Meža taksācija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība11/06/2013Meža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Kristaps Gruduls

Mežzinātņu maģistrs

Papildliteratūra

1. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET cetera, 2002. 92 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.
3. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi. 28.08.2007. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=162676

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187
2. Forest Ecology and Management. International Journal. ISSN: 0378-1127.
3. Baltic Forestry. International Journal. ISSN: 1392-1355

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Uzmērīšanas darbi pastāvīgajā parauglaukumā. Meža kvartāla taksācija un mežaudžu plāna noformēšana. Kailcirsmas sagatavošana pārdošanai: platības norobežošana, koku uzmērīšana, cirsmas novērtēšana, izmantojot datorprogrammu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prast sagatavot cirsmu fondu un noformēt atbilstošo dokumentāciju.

Kursa plāns

1 Krājas u.c. mežaudžu taksācijas pazīmju noteikšanas parauglaukumi. Datu apstrāde. Izlozētā kvartāla taksācija
2 Dokumentācijas noformēšana. Izpildītās kopš. cirtes rezultātu novērtēšana. Kailcirtes iestigošana, uzmērīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2003. 443 p.
2. Kangas A., Maltamo M. Forest Inventory. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p.
3. Forest management: to sustain ecological, economic, and social values. Lawrence S. D., Johnson K.N., Bettinger P., Howard T. 4th ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2001. 804 p.
4. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.