Kursa kods MežZP015

Kredītpunkti 2

Meža taksācija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums11.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristaps Gruduls

Mg. silv.

Kursa anotācija

Uzmērīšanas darbi pastāvīgajā parauglaukumā. Meža kvartāla taksācija un mežaudžu plāna noformēšana. Kailcirsmas sagatavošana pārdošanai: platības norobežošana, koku uzmērīšana, cirsmas novērtēšana, izmantojot datorprogrammu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Prast sagatavot cirsmu fondu un noformēt atbilstošo dokumentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Krājas u.c. mežaudžu taksācijas pazīmju noteikšanas parauglaukumi. Datu apstrāde. Izlozētā kvartāla taksācija
2 Dokumentācijas noformēšana. Izpildītās kopš. cirtes rezultātu novērtēšana. Kailcirtes iestigošana, uzmērīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam un aizstāvētam prakses pārskatam. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Husch B., Beers T.W. Forest mensuration. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2003. 443 p.
2. Kangas A., Maltamo M. Forest Inventory. Dordrecht: Springer, 2006. 364 p.
3. Forest management: to sustain ecological, economic, and social values. Lawrence S. D., Johnson K.N., Bettinger P., Howard T. 4th ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2001. 804 p.
4. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 219 lpp.

Papildliteratūra

1. Iesalnieks J. Meža ekonomikas pamati. Rīga: ET cetera, 2002. 92 lpp.
2. Norādījumi meža taksācijā. Salaspils: Valsts mežierīcības institūts, 1994. 41 lpp.
3. Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi. 28.08.2007. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=162676

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze. ISSN 1407 6187
2. Forest Ecology and Management. International Journal. ISSN: 0378-1127.
3. Baltic Forestry. International Journal. ISSN: 1392-1355

Piezīmes

Mācību prakse iekļauta MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā.