Kursa kods MežZP013

Kredītpunkti 2

Motorinstrumenti mežsaimniecībā

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Liepa

Mg. silv.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Auditorijas nodarbībās iegūtās zināšanas tiek pielietotas mežsaimniecisko darbu veikšanā. Darbs galvenās un kopšanas cirtēs, atjaunoto platību kopšana mežā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Mācību praksē iegūst praktiskās iemaņas dažādos meža darbos, izmantojot piemērotākos motorinstrumentus un paņēmienus. Iegūtās zināšanas un iemaņas ir atbilstošas prasībām, kas noteiktas meža darbu strādnieka kvalifikācijai darbā izmantojot motorzāģus un krūmgriežus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darba drošības noteikumi. Darbs ar motorzāģi kailcirtes cirsmās. Darbs ar krūmgriezi - jaunaudžu kopšana.
2 Darbs ar krūmgriezi - jaunaudžu kopšana. Darbs ar motorzāģi starpcirtes cirsmās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnīga prakses programmas apguve mežā. Sekmīga praktisko iemaņu pārbaude. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Motorzāģis - lietošana un apkope. Zviedrijas nacionālā mežsaimniecības pārvalde, [1997?]. 65 lpp.
2. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: LLU Meža izmantošanas kat., Zvaigzne, 1999. 75 lpp .
3. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava : LLU Meža ekspluatācijas kat., 1997. 80 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 978-989-643-016-00

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" izvēles daļā pilna laika studijās.