Kursa kods MežZP008

Kredītpunkti 1

Meža atjaunošana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība08/11/2011Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Āris Jansons

Mežzinātņu doktors

Papildliteratūra

1. Bušs K. Praktiskā meža tipoloģija. Rīga: LatZTIZPI, 1981. 45 lpp.
2. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/
3. LR Zemkopības ministrijas pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), Lejuplādējamas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=252

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355
3. Scandinavian Journal of Forest Research ISSN 0282-7581

Piezīmes

Prakse iekļauta akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Mācību prakse ietver apskatu par vietējo koku sugu kultūru ierīkošanas agrotehniku un tehnoloģiju, sēklu ieguvi, uzglabāšanu, kontroli, dažāda veida stādmateriālu izaudzēšana meža kokaudzētavās. Tiek analizētas normatīvo aktu prasību ievērošanas novērtējuma metodes un apmežošanas, plantāciju ierīkošanas specifika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Mācību praksē studenti iegūst zināšanas par sēklu ieguvi, stādmateriāla izaudzēšanu un stādīšanu. Pēc prakses pabeigšanas studenti ir kompetenti novērtēt atjaunotās platības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Studenti prot rekomendēt konkrētiem apstākļiem piemērotāko apmežošanas veidu.

Kursa plāns

1 diena. Augsnes sagatavošanas veidu un kvalitātes novērtējums, kultūru ierīkošana sējot.
2 diena. Kailsakņu un ietvarstādu izaudzēšana kokaudzētavā, veģetatīvās pavairošanas metodes.
3 diena. Kultūru ierīkošana stādot, kritēriji mežaudzes atzīšanai par atjaunotu.
4 diena. Sēklu iegūšana, kontrole, uzglabāšana. Apmežošana.
5 diena. Plantāciju ierīkošana. Prakses atskaites aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots studiju kurss un aizstāvēts kursa darbs Meža atjaunošanā. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.
2. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: LVMI "Silava": Et cetera, 2006. 220 lpp.
3. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils : Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 80 lpp.
4. Ošlejs J. Ceļvedis Latvijas privāto mežu īpašniekiem. Rīga: Et cetera, 2005. 213 lpp.