Kursa kods MežZP001

Kredītpunkti 1

Praktiskā mežkopība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

LauZ2021, Meža augsnes zinātne

MežZ1008, Mežsaimniecības pamati

MežZ2011, Mežzinība

MežZ4003, Praktiskā mežkopība

Kursa anotācija

Teorētiskajās nodarbībās iegūtās zināšanas tiek pielietotas mežsaimniecisko pasākumu izpildē un rezultātu novērtēšanā. Ciršanas vietu satīrīšanas paņēmieni. Paaugas novērtēšana un saglabāšanas paņēmieni. Lapu un skuju koku dabiskā atjaunošanās izcirtumos. Agrotehniskā un jaunaudžu kopšana. Atstājamo koku skaita noteikšana, izcērtamo koku iezīmēšana un uzmērīšana tīraudzēs un mistraudzēs. Izpildīto kopšanas ciršu novērtēšana. Augošu koku atzarošana. Meža galvenās izmantošanas ciršu plānošana: kailcirtes, pakāpeniskās un izlases cirtes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Nostiprināt zināšanas kailciršu cirsmu satīrīšanas paņēmieniem, meža dabiskās un mākslīgās atjaunošanas kvalitātes novērtēšanu, agrotehnisko un jaunaudžu kopšanu, augošu koku atzarošanu, krājas kopšanas ciršu izstrādi ar harvesteru, meža apsardzību pret uguni, meža galvenās izmantošanas cirtēm.
Prast novērtēt cirsmu satīrīšanas un meža atjaunošanas kvalitāti, pareizi plānot agrotehnisko un jaunaudžu kopšanu, augošu koku atzarošanu, plānot krājas kopšanas ciršu izstrādi ar harvesteru, meža apsardzību pret uguni un meža galvenās izmantošanas cirtes.
Veidot kompetenci pieņemt pamatotus lēmumus meža apsaimniekošanas pasākumu plānošanā, novērtēt un pamatot katra mežsaimnieciskā pasākuma ietekmi uz meža augšanu un augstražīgu kokaudžu izveidošanos meža galvenās izmantošanas vecumā – patstāvīgais darbs grupās konsultējoties ar pasniedzēju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 1. diena. Kailciršu cirsmu satīrīšanas paņēmieni, agrotehniskā un jaunaudžu kopšana.
2 2. diena. Augošu koku atzarošana. Kopšana mežaudzēs, kuru vidējais augstums ir mazāks un lielāks par 12 m.
3 3. diena. Audzes taksācijas rādītāju uzmērīšana un aprēķināšana.
4 4. diena. Krājas kopšanas cirtes izstrādes ar hārvesteru apmeklējums. Meža ugunsdzēsības stacijas apmeklējums.
5 5. diena. Meža galvenās izmantošanas ciršu plānošana: kailcirtes, pakāpeniskās un izlases cirtes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās prakses dienās un jāizpilda darba uzdevumi. Praktisko iemaņu un prakses programmas apguve mežā.
Atbilstoši aizpildīts un prakses noslēgumā prakses vadītājam iesniegts, un aizstāvēts prakses darbu žurnāls.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi grupās un atbilstoši iepriekš iedotam laika grafikam un praktisko darbu materiāliem pilda uzdotos darba uzdevumus žurnālā. Neskaidros jautājumus pārrunā ar pasniedzēju grupas ietvaros.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darba uzdevumu žurnālam jābūt aizpildītam atbilstoši noteikumiem.
Prakses aizstāvēšanā jāspēj pamatot savus lēmumus, aprēķinu kārtību un iegūtos rezultātus.

Pamatliteratūra

1. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 168 lpp.
2. Zālītis P., Jansons J. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2009. 82 lpp.
3. Lapu koku audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas. Autoru kolektīvs. Rīga: Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, 2009. 194 lpp.

Papildliteratūra

1. Dabas aizsardzības prasības. Autoru kolektīvs, 2011.- Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2011. 18 lpp.
2. Zālītis P. 2012. Mežs un ūdens. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2012. 356 lpp.
3. Agrotehniskās kopšanas instrukcija. Autoru kolektīvs. Rīga: A/S "Latvijas valsts meži", 2012. 30 lpp. [skatīts 21.06.2014.]. Pieejams: old.lvm.lv/tools/download.php?name=Agrotehniskas...instrukcija.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 08.07.2014.]. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx Ir LLU FB
2. Baltic Forestry. [ tiešsaiste]. Vol. 1, no. 1 (1995)- Kaunas : Lithuanian Forest Research Institute. sēj. ISSN 1392-1355. [skatīts 08.07.2014.]. Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/bf/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=110 Ir LLU FB
3. Baltijas Koks : starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne”.