Kursa kods MežZ6023

Kredītpunkti 3

Mežmateriālu tirgus

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits76

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sigita Liše

Dr. silv.

author viesdoc.

Andrejs Domkins

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Mārketinga pamati. Meža nozares tirgus un mārketinga specifika. Mārketinga funkcijas un komunikācijas. Mārketinga pētniecība un tirgus informācijas sistēmas. Mārketinga stratēģija un tirgus analīze. Mārketinga struktūras un kanāli. Mārketinga plāna izstrāde. Mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - klasificēt un izskaidrotmūsdienu mārketinga elementus kontekstā ar globālo meža produkcijas tirgu.
• Prasmes - izstrādāt un novērtētdažādas mārketinga komunikācijas formas efektīvi, ekonomiski un korekti, savākt, izmantot tirgus informāciju, sastādīt tirgus pārskatus meža nozares produkcijas tirgus sfērā.
• Kompetence - novērtēt un analizēt nepārtrauktas izmaiņas globālajā meža nozares produkcijas tirgū un izstrādāt mārketinga plānus, saskaņā ar meža nozares uzņēmuma darbības stratēģiju.

Kursa saturs(kalendārs)

1Koksnes materiālu tirgvedības un tirgzinības pamati
2Koksnes materiāli un mārketinga funkcijas nozīme
3Koksnes materiāli un tirgus izpēte
4Mārketinga vadīšana un plānošana koksnes noieta tirgos
5Mārketinga izmantošana mežrūpniecībā
6Individuālā pārdošana un pārdošanas vadīšana
7Koksnes produkcijas funkcijas un to piegādes nozīme
8Pētniecība un tirgus informācijas sistēmas tirgus apguvē.
9Stratēģija un stratēģiskā plānošana mežrūpniecībā.
10 Latvijas meža nozares tirgus un to raksturojums.
11 Koksnes un to produktu tirgus apguves plāns un to izstrāde
12 Latvijas mežmateriālu un kokmateriālu tirgus: situācija, problēmas un to risinājumu iespējas.
13 Seminārs - mārketinga komunikāciju formas un to specifika meža nozarē.
14 Seminārs - Latvijas meža nozares eksports.
15 Seminārs - Latvijas meža nozares imoports.
16 Seminārs - Latvijas meža nozares iekšējās un ārējās tirgus SVID analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- jāpiedalās semināra nodarbības;
- jāuzraksta referāts par Latvijas meža nozares ārējās un iekšējas tirgus aktuālām problēmām;
- jānokārto sekmīgi rakstiskais ieskaites kontroldarbs

Pamatliteratūra

1. Jobber D. Principles and Practice of Marketing. London UK: McGraw-Hill International, 1995. (UK)
2. Kotler P. Marketing Management. The Millennium Edition. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall International, Inc., 2000.
3. Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003.
4. Юслин Х., Неувонен Й. Маркетинг продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Jyväskylä: Cummerus Kirjapaino Oy, 2000.

Papildliteratūra

1. Mežrūpniecības un kokapstrādes nozares uzņēmumu un organizāciju WWW mājas lapas (FAO, EFI, FFIF, TRADA, Zemkopības ministrija, VMD, e-koks, Latvijas Koks u.c.).
2. Kokzāģētavu, finierrūpnīcu u.c. apmeklējumi un speciālistu aptaujas, saskaņā ar patstāvīgā darba uzdevumu grupa.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Mežzinātne" specializācijā "Meža ekonomika un politika"