Kursa kods MežZ6022

Kredītpunkti 4

Mežizstrādes darbu plānošana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar darba izpildes tehnoloģiju, mašīnām un citiem darba līdzekļiem, ko izmanto un rekomendē pielietot pārmitro mežu apsaimniekošanā. Galvenais izzināšanas objekts ir tehnoloģijas piemērotība ekosistēmai un iespējas to saglabāt. Kursa noslēgumā ir darba tehnoloģiskais plānojums atkarībā no apstākļu ietekmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par rīcību apsaimniekojot pārmitros mežus un veicot attiecīgos darbus ar metodēm, lai būtu iespējams saglabāt šo mežu ekosistēmas īpatnības.
• Prasme paredzēt sekas un analizēt iespējas izvairīties no pārmitro mežu ekosistēmas neatgriezeniskiem bojājumiem saimnieciskās rīcības rezultātā, pārbaudīt darbu tehnoloģiskā plānojuma piemērotību meža apstākļiem.
• Kompetence izskaidrot un pamatot priekšlikumus dažādu darbu operāciju tehnoloģiskai norisei vai iegūstamo rezultātu uzlabošanai un to lietderīgumu mitrāju apsaimniekošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Pārmitrie un cita veida nenoturīgas grunts meži. Purvi. Pārpurvošanās mežā.
2 Mežu hidroloģiskais režīms, tā regulēšana.
3 Grunts īpatnības, tehnikas pārvietošanas iespējas. Sezonalitātes īpatnības nenoturīgas grunts mežos.
4 Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai nenoturīgas grunts mežos: tehnoloģija, tehnika, paņēmieni, piemērotākais laiks.
5 Jaunaudžu kopšana pārmitros mežos, tehnoloģijas, tehnika, paņēmieni un rezultātu vērtēšana.
6 Kopšanas cirtes pārmitros mežos, tehnoloģijas, tehnika, paņēmieni un rezultātu vērtēšana.
7 Galvenās izmantošanas ciršu tehnoloģija, tehnika, paņēmieni pārmitros mežos. Rezultātu vērtēšana.
8 Organizatorisko pasākumu plānošana apsaimniekojot pārmitros mežus.
9 Tehnikas iespējamo bojājumu vērtēšanas īpatnības mežos
10 Tehnikas ritošās daļas pielāgošanas iespējas un paņēmieni darbam ar pārmitros mežos.
11 Rīcības paņēmieni kritiskos apstākļos darba procesā pārmitros mežos.
12 Darba plānošanas īpatnības pārmitros mežos.
13 Esejas sagatavošana par izvēlēto apsaimniekošanas darba pieredzi un izvērtēšanu meža nenoturīgas grunts apstākļos.
14 Praktiskais izbraukuma seminārs par grunts pārnesi mežizstrādē Jelgavas mežu novadā.
15 Apsaimniekošanas darbu tehnoloģiju īpatnības pārmitro mežu apstākļos sasaiste ar potenciālo maģistra darba tēmu.
16 Darbu tehnoloģijas analīze pārmitro mežu apstākļos (esejas prezentācija un aizstāvēšana).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums un dalība semināros 90% no kopējā apjoma, uzrakstīt un aizstāvēt eseju par apsaimniekošanas darbu īpatnībām (ne vairāk kā divi darbi par vienu tematu), sekmīgi nokārtot eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.253 lpp; 337 lpp.
2. Sarmulis Z, Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2015. 146 lpp.
3. Musitalo I. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest System. 2010.

Papildliteratūra

1. Kopšanas ciršu rokasgrāmata. Autoru kolektīvs: A. Grīnvalds ... u.c. LVM. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 103 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries. ISSN 1392-1355
3. Mežzinātne. ISSN 1407-270X.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmai "Mežzinātne". apakšvirzienam "Meža darbi un tehnika"