Kursa kods MežZ6021

Kredītpunkti 3

Meža darbu tehnoloģijas

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums14.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver metodes un paņēmienus, lai analizētu struktūru un norises meža darbu tehnoloģiskajos procesos atkarībā no ietekmējošiem apstākļiem. Kurss pievēršas tehnoloģiskajiem procesiem visos meža darbos. Tas galvenokārt koncentrējas uz mežizstrādi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par struktūras un norises analīzes metodēm un paņēmieniem meža darbu tehnoloģiskajos procesos.
• Prasme analizēt meža darbu tehnoloģiskā procesa struktūrelementus noteiktos norises apstākļos.
• Kompetenci, kas nodrošina spēju sagatavot pamatotus priekšlikumus meža darbu tehnoloģiskā procesa struktūrelementu norisein oteiktos apstākļos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārējie meža darbu analīzes jautājumi.
2 Tehnoloģijas analīzes pamatprincipi.
3 Mežizstrādes tehnoloģisko analīzi procesu raksturojošie rādītāji.
4 Mežizstrādi ietekmējošo apstākļu vērtējums un analīze.
5 Mežizstrādes tehnoloģisko procesu tipi.
6 Koku gāšanas operāciju tehnoloģijas.
7 Koku gāšanas operācijas dažādos cirtes apstākļos.
8 Kokmateriālu atzarošanas operāciju norises.
9 Kokmateriālu sagarumošanas operāciju norises.
10 Tehnoloģijas kvalitātes rādītāju analīze kokmateriālu pirmējā transportā.
11 Tehnoloģiskais plānojums, sagaidāmais efekts.
12 Meža augsnes sagatavošanas tehnoloģiju analīze.
13 Meža darbu tehnoloģijas vērtēšanas problēmas un iespējama attīstība.
14 Tehnoloģisko pētījumu organizācija, plānošana un kritēriju vērtēšana.
15 Tehnoloģisko pētījumu organizācija, plānošana un kritēriju vērtēšana.
16 Tehnoloģisko pētījumu organizācija, plānošana un kritēriju vērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums un dalība semināros 90% no kopējā apjoma, uzrakstīt eseju par meža darbu tehnoloģiju analīzi un sekmīgi nokārtot eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1. un 2.daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012. 253 lpp; 337 lpp.
2. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1990. 270 lpp.
3. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.

Papildliteratūra

1. Sarmulis Z, Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas.146 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667
2. International Forest Industries, ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmai "Mežzinātne". apakšvirzienam "Meža darbi un tehnika"