Kursa kods MežZ6013

Kredītpunkti 3

Precīzā mežsaimniecība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas par mežsaimniecībā lietotajām inventarizācijas un apsaimniekošanas plānošanas metodēm, kas sevī ietver mērinstrumentu, tehnoloģiju, programmnodrošinājuma un resursu uzmērīšanas metožu, inovatīvus risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par augošu koku, to daļu un mežaudzes uzmērīšanu; meža inventarizācijas principiem un tās dokumentāciju; attālās novērošanas sensoriem; ģeogrāfiskās informātikas sistēmu pamatprincipiem,
• Prasmes izmantot mežsaimniecībā lietoto inventarizācijas metožu sniegtās iespējas, informācijas iegūšanai, uzglabāšanai, pārbaudei un apstrādei,
• Kompetence izvēlēties piemērotākas datu apstrādes metodes un datorprogrammas, lai uzlabotu meža inventarizācijas datu kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inventarizācijas metodes mežsaimniecībā.
2 Inventarizācijas metožu klasifikācija mežsaimniecībā.
3 Meža inventarizācijas specifika citās valstīs.
4 Mežaudzes veģetācijas inventarizācijas metodes.
5 Mežaudzes telpiskās un netelpiskās struktūras modelēšanas un analīzes metodes.
6 Aerolāzerskenēšana mežsaimniecībā.
7 Aerofotogrāfēšana mežsaimniecībā..
8 Zemes lāzerskenēšanas mežsaimniecībā.
9 Kombinētās inventarizācijas metodes mežsaimniecības vajadzībām.
10 Informāciju tehnoloģiju risinājumi meža apsaimniekošanas plānošanas vajadzībām
11 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas mežsaimniecībā.
12 Mežaudzes augšanas gaitas modelēšanas un analīzes metodes
13 Mežaudžu taksācijas rādītāju aktualizācijas modeļi.
14 Koku stumbra formas veidules un sortimentu iznākuma prognožu noteikšanas metodes.
15 Jaunākie instrumenti un tehnoloģijas mežsaimniecībā.
16 Aktuālie pētījumi saistībā ar precīzo mežsaimniecību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Maltamo M. Forest inventory: methodology and applications. Dordrecht: Springer Publisher, 2006. 362 p.
2. Forest Management: to sustain ecological, economic, and social values. Lawrence S. Davis... et al. Boston:McGraw-Hill Publishing Co, 2001. 816 p.
3. Advances in forest inventory for sustainable forest management and biodiversity monitoring. Edited by Piermaria Corona... et al. Kluwer Academic Publishers, 2003. 441 p.
4. Mart-Jan Schelhaas Scenarios on Forest Management in the Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine. Brill Publisher,2004. 107 p.

Papildliteratūra

1. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU Meža fakultāte, 2007. 234 lpp.
2. Schuck A., Green T., Andrienko G., Andrienko N.. Towards a European forest information system. BRILL Publishers, 2007. 422 p.
3. Stephen R. Galati. Geographic Information Systems Demystified. Boston, London: Artech House Publishers, 2006. 302 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; ISSN 1392-1355.
2. LLU Raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"; www.silava/mezzinatne/lv; ISSN 1407-270X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes akadēmiskās maģistra studiju programmās Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un tehnika un Meža ekonomika un politika sadaļā - obligāts teorētisks specializācijas kurss pilna laika studijās.