Kursa kods MežZ6012

Kredītpunkti 2

Meža vērtība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Dagnis Dubrovskis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža vērtība sastāv no meža ekoloģiskajām, sociālajām un ekonomiskajām vērtībām un funkcijām. Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ievērošana nosaka sabalansētu meža vērtību izmantošanu. Meža resursu vērtība tiek noteikta fiziski un monetāri. Meža vērtības noteikšanai izstrādātas speciālas metodes un principi, kuri tiek apskatīti studiju programmas priekšmeta ietvaros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izpratne par meža ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām funkcijām, vērtībām, meža produktiem un pakalpojumiem un meža vērtēšanas teoriju. Iegūtas prasmes praksē lietot meža vērtēšanas metodes novērtējot cirsmu fondu vai meža īpašumu, apgūtas meža vērtēšanas datorprogrammas un instrumenti, datizraces metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža vērtēšanas vēsture
2 Meža vērtība, produkti un pakalpojumi
3 Meža tirgus vērtība, noteikšanas metodes
4 Meža kapitāla vērtība
5 Tīrās tagadnes vērtības noteikšanas principi
6 Transakciju vērtēšanas metodes
7 Kadastrālā vērtība
8 Meža ekoloģiskās vērtības, noteikšanas principi
9 Meža sociālās vērtības, noteikšanas principi
10 Nekoksnes resursu vērtēšanas principi
11 Meža īpašuma vērtības noteikšana, tirgus analīze
12 Meža apdrošināšana, riski
13 Banku politika meža īpašumu iegādes kreditēšanas jautājumos
14 Nekustamo īpašumu vērtēšanas kārtība, nekustamo īpašumu vērtēšanas standarts
15 Meža sertificēšana
16 Jaunāko tehnoloģiju izmantošana vērtības noteikšanā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt apmeklētām visām nodarbībām, seminārā prezentētam patstāvīgam darbam, nokārtotam gala kontroldarbam.

Pamatliteratūra

1. Dubrovskis D. 2011 Meža ekonomiskās vērtības noteikšana. Lekciju kurss "Meža vērtība" 2011.
2. Commision of the European Comunities 2000. The European Framework for Integrated Envinronmental and Economic Accaunting for Forests - IEAF, Office for Official Publica Pieejams: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BE-02-003/EN/KS-BE-02-003-EN.PDF
3. European Communities.2000 Valuation of European forests - Results of IEEAF test applications. Office for Official Publications of the European Communities. p.105 Pieejams: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/eurostat/00/KS-31-00-699-EN-I-EN.pdf

Papildliteratūra

1. Klemperer W.D. Forest Resource Economics and Finance. McGraw-Hill Series in Forest Resources. New York: Mc Graw Hill, 1996. 551 p.
2. Markus R. Ostwald's Relative Forest Rent Theory. BLV baierischer Landwirtshaftsverlag GmbH, München Basel Wien, 1967. 128 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal or Forest Economics Published by Elsevier Science. ISSN: 1104-6899. .Pieejams: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/701775/description#description
2. Unasylva.http://www.fao.org/docrep/e7730e/e7730e00.hmt#Contents
3. Forest Policy and Economics Published by Elsevier Science. ISSN: 1389-9341.http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/620157/description#description

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes maģistra studiju programmu obligāto studiju kursu daļā pilna un nepilna laika studijās.