Код курса MežZ6011

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий32

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса21.01.2014

Разработчик курса

author

Inga Straupe

Учебная литературa

1.Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.].Pieejams:http://www.vidm.gov.lv/files/text/biol_daudzveid_nac_progr.doc
2. Bioloģiskās Daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/dabas_aizsardzibas_projekti/?doc=2924
3. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.]. Pieejams: http://biodiv.lvgma.gov.lv/
4. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.papildināts izdevums, A.Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp. Pieejams:
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_LV.pdf
5. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. Pieejams:
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_6_Mezi.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_1d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_2d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_3d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_4d_a.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_4d_b.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_pie.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_1_piejura_1d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_1_piejura_2d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_4_purvi_avoti_avoksnaji.pdf

Дополнительная литература

1. Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.]. Pieejams: http://www.iufro.org/download/file/4772/4508/80701-40205-40206-florence03_pdf/

Периодика и другие источники информации

1. Vides vēstis. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X
3. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641