Kursa kods MežZ6011

Kredītpunkti 4

Bioloģiski vērtīgās ekosistēmas

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. Dota bioloģiski vērtīgo ekosistēmu klasifikācija un kritēriji. Raksturotas īpaši aizsargājamās sugas un īpaši aizsargājamie biotopi. Raksturots un analizēts bioloģiskās daudzveidības monitorings.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - iepazīties ar bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu un apakšprogrammām, aprakstīt bioloģiski vērtīgo ekosistēmu klasifikāciju, zināt to kritērijus – 1., 2., 3. seminārs;
prasmes - raksturot un atšķirt bioloģiski vērtīgās ekosistēmas, īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamās sugas, izskaidrot to monitoringu - diskusija;
kompetence - analizēt un vērtēt bioloģiskās daudzveidības monitoringa rezultātus, paredzēt un risināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un apsaimniekošanas iespējas dažādās ekosistēmās, īpaši mežā – individuālais uzdevums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vides aizsardzības politika Latvijā. Vides aizsardzības prioritārās problēmas.
2. Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma.
3. Bioloģiski vērtīgo ekosistēmu kritēriji un apsaimniekošana.
4. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie meža biotopi. 1.seminārs.
5. Īpaši aizsargājamās sugas meža biotopos. Īpaši aizsargājamās sugas, kurām veidojami mikroliegumi.
6. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie zālāju biotopi. 2.seminārs.
7. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie purvu biotopi.
8. Eiropas Savienības īpaši aizsargājamie piekrastes biotopi. 3.seminārs.
9. Bioloģiskās daudzveidības monitorings.
10. Biotopu un sugu monitoringa apakšprogrammas.
11. Baltijas jūras biotopu un sugu monitoringa apakšprogramma.
12. Meža biotopu un sugu monitoringa apakšprogramma.
13. Purvu biotopu un sugu monitoringa apakšprogramma.
14. Ezeru un upju biotopu un sugu monitoringa apakšprogrammas. Diskusija.
15. Sugu monitoringa apakšprogrammas.
16. Individuālā uzdevuma prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi studiju kursā 75% apjomā vai individuāla studiju kursa apguve pēc plāna. Sagatavota un aizstāvēta eseja. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

3 semināri, diskusija un individuālā darba prezentācija.

Pamatliteratūra

1.Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.].Pieejams:http://www.vidm.gov.lv/files/text/biol_daudzveid_nac_progr.doc
2. Bioloģiskās Daudzveidības Nacionālās programmas ieviešana [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/daba/dabas_aizsardzibas_projekti/?doc=2924
3. Bioloģiskā daudzveidība Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.]. Pieejams: http://biodiv.lvgma.gov.lv/
4. Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. 2.papildināts izdevums, A.Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 2013. 320 lpp. Pieejams:
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas/ROKASGR_biotopi_LV.pdf
5. Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. Pieejams:
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_6_Mezi.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_1d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_2d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_3d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_4d_a.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_4d_b.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_3_dabiskas_plavas_ganibas_pie.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_1_piejura_1d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_1_piejura_2d.pdf
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Publikacijas_b_vadlinijas/GRAM_17_biotopu_vadlinijas_4_purvi_avoti_avoksnaji.pdf

Papildliteratūra

1. Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe [tiešsaiste] [skatīts 02.03.2020.]. Pieejams: http://www.iufro.org/download/file/4772/4508/80701-40205-40206-florence03_pdf/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides vēstis. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939
2. Rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: LVMI Silava. ISSN 1407-270X
3. Rakstu krājums "Latvijas veģetācija". Rīga: Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts. ISSN 1407-3641

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas "Meža ekoloģija un mežkopība" izvēles daļā.