Kursa kods MežZ6010

Kredītpunkti 4

Mežizstrādes attīstības virzieni

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Ziedonis Sarmulis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss dod izpratni par mežizstrādes tehnoloģijas un darbu izpildes tehnisko līdzekļu patreizejo raksturojumu un novērtejumu, salīdzinot ar ārzemēs lietotajām tehnoloģijām un mašīnām. Mežizstrādes attīstības iespējas Latvijā tuvākā un tālākā nakotnē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
* zināšanas mežizstrādes tehnoloģijas perspektīvajos attīstības virzienos;
* prasmes novērtet mežizstrādes tehnoloģijas pielietojuma iespējas;
* kompetence pamatot tehnoloģiju pielietošanas iespējas un paredzamos rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jaunaudžu kopšanas ciršu mašinizēto tehnoloģiju attīstība.
2 Krājas un citu meža kopšanas ciršu mašīnizēto tehnoloģisko procesu pilnveidošanas principi.
3 Mežaudžu kvalitātes vērtēšanas principi pēc mašinizētas kopšanas.
4 Tehnisko, tehnoloģisko un ekonomisko radītāju izvēle mašinizēto kopšanas ciršu vērtēšanai.
5 Kokmateriālu sagatavošanas mašīnu attīstība pasaulē.
6 Sortimentu harvestera konstrukcijas attīstības tendences.
7 Automatizācijas attīstība harvestera tehnoloģiskā aprīkojuma vadībai.
8 Harvestera kokmateriālu uzmērīšanas un sagarumošanas optimizācijas IT līdzekļu attīstība.
9 Kokmateriālu pirmējā transporta līdzekļi sarežģīta terēna apstākļos.
10 Kokmateriālu pirmējā transporta līdzekļi mazapjoma meža darbiem.
11 Kokmateriālu pirmējā transporta ritošā sastāva konstrukciju attīstības tendences.
12 Enerģetiskas koksnes izejvielu sagatavošanas tehnoloģijas attīstības tendences.
13 Koksnes smalcināšanas mašīnu konstruktīvas īpatnības.
14 Sasmalcinātas koksnes saiņošanas principi un konstruktīvās pilnveides iespējas.
15 Netradicionālo mežizstrādes tehnoloģiju pielietošanas iespējas Latvijā.
16 Mežizstrādes tehnoloģiju energoefektivitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksamens LLU mācību prorektora norīkotā komisijā.

Pamatliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
2. Жаденов В. С., Заикин А.Н., Шелгунов Ю.В. Технология и оборудование лесозаготовок ( этапы развития). Брянск: БГИТА, 2002. 592 с.
3. Gane M. Forest strategy :strategic management and sustainable development for the forest sector. Dordrecht : Springer, 2007. 414p.
4. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1999. 270 lpp.
2. Saliņš Z. Mežizstrādes tehnoloģija. Jelgava: LLU, Meža ekspluatācijas katedra, 1997. 78 lpp.
3. Drushka K., Konttinen H. Track in the Forest. Helsinki: Timberjack group, OY, 1997. 254 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meža Avīze, ISSN 1407-6187.
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355.
3. SkogForsk Results, ISSN 1103-6222.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistrantūras studiju programmas "Meža darbi un tehnika" speciālajā kursā pilna un nepilna laika studijās.