Kursa kods MežZ6009

Kredītpunkti 4

Meža taksācija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits42

Semināru un praktisko darbu stundu skaits22

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gints Priedītis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par meža taksāciju, kā zinātnes nozari, kuras izstrādātās metodes sekmīgi tiek izmantotas meža inventarizācijas vajadzībām Latvijā un Pasaulē. Tiek apskatītas metodes koksnes daudzuma, labuma un vērtības noteikšanai mežā augošiem kokiem gan kādā noteiktā brīdī, gan ievērojot izmaiņas mežu resursos. Studiju kurss sastāv no praktiskās un teorētiskās daļas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam gūst:
• Zināšanas par augošu koku, to daļu un mežaudzes uzmērīšanu; meža inventarizācijas principiem un tās dokumentāciju; attālās novērošanas sensoriem; ģeogrāfiskās informātikas sistēmu un globālās navigācijas satelītu sistēmu pamatprincipiem.
• Prasmes izmantot meža taksācijā un inventarizācijā lietotās metodes, kuras tiek pielietotas informācijas iegūšanai, uzglabāšanai, pārbaudei un apstrādei visos līmeņos.
• Kompetence - apgūtas meža inventarizācijā un meža apsaimniekošanas plānošanā lietotās datorprogrammas un instrumenti. Apgūstot studiju kursu students iegūst padziļinātas zināšanas par meža taksācijā pielietotajām metodēm, instrumentiem, un tehnoloģijām, ar kuru palīdzību ir iespējams uzmērīt un aprēķināt atsevišķa koka vai mežaudzes taksācijas pazīmes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Atsevišķu koku un to daļu taksācija.
2 Augošu koku taksācija.
3 Mežaudžu taksācija.
4 Mežaudzes krājas noteikšanas metodes.
5 Mežaudzes pieaugums un augšanas gaita.
6 Meža inventarizācijas nepieciešamība.
7 Latvijas mežu inventarizācijas specifika.
8 Meža inventarizācijas specifika citās valstīs.
9 Attālās novērošanas sensoru pieejamība un daudzveidība.
10 Globālās navigācijas satelītu sistēmu izmantošanas iespējas meža inventarizācijā
11 Aero fotogrāfiju izmantošanas iespējas meža inventarizācijā.
12 Aero lāzerskenera izmantošanas iespējas meža inventarizācijā.
13 Zemes lāzerskenera izmantošanas iespējas meža inventarizācijā.
14 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas meža inventarizācijā.
15 Meža inventarizācijas dokumentācija.
16 Mežaudžu plāna sagatavošana un tā prasības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, izstrādātiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem, nokārtotam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Mart-Jan Schelhaas. Scenarios on Forest Management in the Czech Republic, Hungary, Poland and Ukraine. Brill Publisher, 2004. 107 p.
2. Lawrence S. Davis, K.Norman Johnson, Pete Bettinger, Theodore Howard. Forest Management. Boston: McGraw-Hill Publishing Co, 2001. 804 p.
3. Van Laar A. Managing. Forest Ecosistems. Springer Publisher, 2007. 276 p.
4. Husch B., Beers T. W. Forest mensuration. Hoboken, N.J. : John Wiley, 2003. 443 p.

Papildliteratūra

1. Andreas Schuck, Tim Green, Gennady Andrienko, Natalia Andrienko. Towards a European forest information system. BRILL Publishers, 2007. 422 p.
2. Vanags V. Fotogrammetrija: mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: LR Valsts Zemes Dienests, 2003. 275 lpp.
3. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: LLU MF, 2007. 104 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355.
2. Meža Avīze. ISSN 1407-6187.
3. Baltijas Koks. ISSN: 1407-6667.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas pilna un nepilna laika studiju brīvās izvēles daļā.