Kursa kods MežZ6008

Kredītpunkti 4

Loģistika mežizstrādē

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andris Drēska

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Loģistikas jēdziens, darbības veidi un mērķi. Loģistikas teorētiskie pamati. Mežizstrādes procesa analīze no loģistikas viedokļa. Faktori, kas kavē loģistikas ieviešanu kokmateriālu sagatavošanā un piegādē patērētājiem. Loģistikas attīstības virzieni mežizstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursā maģistrants iegūst zināšanas par loģistiku, tās teorētiskiem pamatiem, veidiem un mērķiem. Tas dod izpratni par loģistikas nozīmi mežizstrādes darbos. Apguves rezultātā maģistrants ir kompetents izmantot loģistikas pamatprincipus savā zinātniskajā pētniecības darbā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Loģistikas teorijas pamatprincipi, to piemērošana mežizstrādē un kokmateriālu transportā.
2 Materiālo plūsmu loģistika.
3 Informācijas plūsmu loģistika.
4 Finansu plūsmu loģistika.
5 Transporta loģistika un infrastruktūra.
6 Krājumu veidi un to vadīšana loģistikas sistēmā.
7 Loģistikas pakalpojumi meža nozarē.
8 Koksnes piedāvājums un pieprasījums Latvijā.
9 Optimālās kokmateriālu plūsmas veidošana.
10 Kokmateriālu sagatavošanas un piegādes varianti, tiem atbilstošās loģistikas raksturojums.
11 Loģistika kokmateriālu sagatavošanā.
12 Loģistika kokmateriālu izvešanā.
13 Kokmateriālu piegādes ķēdes vadīšana un uzraudzība izmantojot ģeogrāfisko informācijas sistēmu.
14 Loģistikas ekonomiskie aspekti meža nozarē.
15 Meža nozares loģistikas ietekme uz vidi.
16 Nākotnes prasības loģistikai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 541 lpp.
2. Sprancmanis N. Biznesa loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 360 lpp.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga : LR Ekonomikas Ministrija, 2006. 153 lpp.
4. Ķēniņš - Kings G. Modernā apgāde. Labāk, lētāk un laikā. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Смехов. А.А. Основы транспортной логистики. Москва: Транспорт, 2008. 197 с.
2. Салминен Э.О., Борозна А.А., Тюрин Н.А. Лесопромышленная логистика. Санкт-Петербург : Профи-Информ, 2005. 260 с.
3. Courdin K.N. Global Logistics Management a Competitive Advantage for the 21 st Century. Malden: Blackwell Publishing, 2006. 318 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041.
2. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Kurss iekļauts Meža fakultātes maģistrantūras studiju programmu speciālajā kursā pilna un nepilna laika studijās.