Kursa kods MežZ6006

Kredītpunkti 2

Meža ekoloģija I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā32

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

Kursa anotācija

Meža ekoloģija apskata meža biomu īpatnības un izvietojumu, meža ekosistēmu struktūru, funkcijas, dinamiku un daudzveidību, vides faktoru ietekmes specifiku un meža lomu globālās un lokālās vides uzturēšanā, meža ekosistēmu apsaimniekošanas un aizsardzības stratēģijas un taktikas analīzi, meža ekoloģisko izzināšanu un saimniecisko resursu nenoplicinošu izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par meža biomu izvietojumu un dažādību, par meža ekosistēmu struktūru, funkcijām, dinamiku, bioloģisko daudzveidību, vides ietekmes specifiku, meža nozīmi globālās un lokālās vides uzturēšanā. Maģistranti pilnveido prasmi saskatīt un formulēt aktuālus meža ekosistēmu aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumus. Studiju kursa noslēgumā maģistranti ir kompetenti patstāvīgi risināt problēmas, kas saistītas ar meža ekosistēmu pētniecību un meža resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Kursa plāns

1 Biosfēra. Sauszemes ekosistēmas. Meža biomi. Eiropas meža biomi.
2 Jaukto mežu bioms. Latvijas meža ekoloģisks raksturojums.
3 Meža ekosistēma: struktūra, funkcijas, dinamika, daudzveidība.
4 Enerģijas un vielas aprites specifika meža ekosistēmās.
5 Ekosistēmas trofiskā struktūra. Konsorcija. Ekoloģiskā niša. Ekoloģiskā kapacitāte.
6 Meža biota. Bioloģiskā daudzveidība. Diversitātes indeksi.
7 Vides faktoru ietekmes struktūra un dinamika.
8 Ietekmes faktoru mijiedarbība un daļēja kompensācija, regulēšanas iespējas.
9 Antropogēnās ietekmes veidi, specifika un izmainīšanas iespējas.
10 Meža ekoloģija un meža apsaimniekošana.
11 Meža tipoloģija.
12 Meža ekosistēmu stabilitāte un produktivitāte.
13 Populāciju ekoloģija
14 Sabiedrību ekoloģija
15 Patstāvīgā darba prezentācija
16 Diskusija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās semināros un jābūt patstāvīgā darba (esejas) ieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Kimmins J. P., 2003. Forest Ecology. 3rd ed. 596 p.
2. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. 1991. Ekoloģija un dabas iazsardzība aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 203 lpp.
3. Miller, G. Tyler 1990. Living in the environment. An introduction to environmental science. 6th ed. Belmonth, 1990. 620 p.

Papildliteratūra

1. Švarcbahs J. u.c., Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology, Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581.
3. Лесоведение, журнал Института лесоведения Российслой академии наук. ISSN: 0024-1148.

Piezīmes

Meža fakultātes Maģistra studiju programmas obligātais kurss.