Kursa kods MežZ6006

Kredītpunkti 2

Meža ekoloģija I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža ekoloģija apskata meža biomu īpatnības un izvietojumu, meža ekosistēmu struktūru, funkcijas, dinamiku un daudzveidību, vides faktoru ietekmes specifiku un meža lomu globālās un lokālās vides uzturēšanā, meža ekosistēmu apsaimniekošanas un aizsardzības stratēģijas un taktikas analīzi, meža ekoloģisko izzināšanu un saimniecisko resursu nenoplicinošu izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zināšanas - par meža biomu izvietojumu un dažādību, par meža ekosistēmu struktūru, funkcijām, dinamiku, bioloģisko daudzveidību, vides ietekmes specifiku, meža nozīmi globālās un lokālās vides uzturēšanā – 1. seminārs;
2.Prasmes - saskatīt un formulēt aktuālus meža ekosistēmu aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumus – 2.seminārs;
3.Kompetence - patstāvīgi risināt problēmas, kas saistītas ar meža ekosistēmu pētniecību un meža resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu – 3.seminārs, patstāvīgā darba “Maģistra darba temats ekoloģiskā aspektā” prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Biosfēra. Sauszemes ekosistēmas. Meža biomi. Eiropas meža biomi. 2h
2. Jaukto mežu bioms. Latvijas meža ekoloģisks raksturojums. 4 h
3.1.Seminārs. 1h
4. Meža ekosistēma: struktūra, funkcijas, dinamika, daudzveidība. 2 h
5. Enerģijas un vielas aprites specifika meža ekosistēmās. 1 h
6. Ekosistēmas trofiskā struktūra. Konsorcija. Ekoloģiskā niša. Ekoloģiskā kapacitāte. 2 h
7. Meža biota. Bioloģiskā daudzveidība. 2 h
8. 2.seminārs. 1 h
9. Vides faktoru ietekmes struktūra un dinamika. 2 h
10. Ietekmes faktoru mijiedarbība, regulēšanas iespējas. 2 h
11. Antropogēnās ietekmes veidi, specifika un izmainīšanas iespējas. 2 h
12. 3.seminārs. 1 h
13. Meža ekoloģija un meža apsaimniekošana. 2 h
14. Meža ekosistēmu stabilitāte un produktivitāte. 2 h
15. Populāciju ekoloģija. 2 h
16. Patstāvīgā darba prezentācija. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās semināros un jābūt patstāvīgā darba (esejas) ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

3 semināri un patstāvīgā darba prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums veidojas no studiju kursa semināru un patstāvīgā darba prezentācijas kumulatīvā vērtējuma. Atzīmes izšķiršanās gadījumā students atbild papildus jautājumus.
Seminārus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – jāsagatavo atbildes uz visiem semināra jautājumiem.

Pamatliteratūra

1. Melecis V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 352 lpp.
2. Dabas aizsardzība. O.Nikodemus, G.Brūmelis (red. un sast.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 288 lpp.
3. Kimmins J. P. Forest Ecology. 3rd ed., 2003. 596 p.
4. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. 1991. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 203 lpp.
5. Miller, G. Tyler 1990. Living in the environment. An introduction to environmental science. 6th ed. Belmonth, 1990. 620 p.

Papildliteratūra

1. Švarcbahs J. u.c., Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 225 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology, Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581.
3. Лесоведение, журнал Института лесоведения Российслой академии наук. ISSN: 0024-1148.

Piezīmes

Mežzinātne (maģistra)