Kursa kods MežZ6003

Kredītpunkti 3

Vides ietekmes vērtēšana

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā48

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Kursa anotācija

Vides ietekmes vērtēšana ietver problēmas, kas saistās ar vides kvalitātes noteikšanu, dzīvo organismu atsauces reakciju, bioindikācijas metodes, faktoru ietekmes struktūru un dinamiku, retrospektīvo analīzi un seku prognozēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa laikā maģistranti iegūst zināšanas par mežu ekosistēmas atsauces reakciju uz dažādu vides dabisko un antropogēno faktoru iedarbību un tās rakstura, intensitātes, struktūras un dinamikas specifiku. Risinot konkrētu uzdevumu, maģistranti apgūst prasmi izmantot dendrohronoloģisko metodi ekoloģisko faktoru ietekmes kvantitatīvai noteikšanai. Rezultātā maģistranti ir kompetenti patstāvīgi novērtēt dabisko un antropogēno faktoru meža produktivitāti veicinošo vai bremzējošo ietekmi.

Kursa plāns

1 Vides ietekmes infrastruktūra. Vides kvalitātes noteikšanas pamatvirzieni.
2 Bioindikācija: iespējas, veidi, metodes. Indikatoru izvēle.
3 Koka un audzes atsauces reakcija.
4 Dehromācija. Defoliācija. Zemāko stāvu destrukcija. Meža monitorings.
5 Dendrohronoloģija. Dendroklimatoloģija.
6 Koka un audzes pieaugums un papildus pieaugums, to veidi, noteikšana, interpretācija un ekoloģiskā kauzalitāte
7 Indeksu izvēle. Trendālās izmaiņas. Fluktuācijas.
8 Kontroles problēmas. Risinājuma veidi.
9 Kontroldarbs: Vides ietekmes pamatjēdzieni.
10 Faktora ietekmes struktūra un dinamika.
11 Retrospektīvā analīze.
12 Vides ietekmes prognozēšana.
13 Aktīvo periodu koncepcija un vieta V.Šelforda tolerances likumā.
14 Vides draudīgums. Fona problēma.
15 Vides daudzveidība. Biodiversitātes kritēriji.
16 Patstāvīgā darba prezentācija: vides ietekmes analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt kontroldarba un semināra prezentācijas ieskaitēm.

Pamatliteratūra

1. Schweingruber F.H. Tree Rings and Environment. Dendroecology. Berne, Stuttgart, Vienna, 1996. 609 p.
2. Kimmins J. P. Forest Ecology. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1997. 596 p.
3. Miller, G. Tyler. Living in the Environment. An Introduction to Environmental Science. 6th ed. Belmonth, 1990. 620 p.
4. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 203 lpp.
5. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
6. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Papildliteratūra

1. Introduction to Forest Science. R.A.Young and R.L.Giese. Editors. John Wiley sons. New, Singapora, 1990. 586 p.
2. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.
3. Liepa I. Pieauguma mācība. Jelgava: LLU, 1996. 124 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581.
3. Лесоведение, журнал Института лесоведения Российслой академии наук. ISSN: 0024-1148.

Piezīmes

Speciālais kurss maģistra studiju programmās "Meža ekoloģija un mežkopība", "Meža darbi un tehnika", "Meža ekonomika un politika".