Kursa kods MežZ5044

Kredītpunkti 2

Meža resursu pārvaldība II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ5043, Meža resursu pārvaldība I

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mežzinātņe, meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā.
• Prasme formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.
• Kompetence kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Nekustamo īpašumu apsaimniekošana
2.Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā
3.Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas un jaunākais mežkopībā
4.Meža atjaunošana un kopšana
5.Meža aizsardzība un ugunsdzēsība
6.Mežkopības zinātniskā attīstība
7.Mežkopības aktuālie pētījumi
8.Ainavas un ekoloģiskās perspektīvas meža ekosistēmās
9.Ainavas un ekoloģiskās perspektīvas meža ekosistēmās
10.Meža nekoksnes vērtības
11.Zemes dzīles, to apsaimniekošana
12.Meža izmantošana un tās nozīme meža apsaimniekošanā
13.Koksnes produktu ražošana un piegādes
14.Koksnes produktu ražošana un piegādes
15.Koka konstrukciju izmantošanas un dizaina attīstības tendences
16.Jaunākās paaudzes koksnes pārstrādes tehnoloģijas, tās pielietojums un sniegtās iespējas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv 1 referāts un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītaiieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127
2. European Journal of Forest Research. ISSN: 1612-4669
3. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581
4. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness. ISSN 1407-2041
3. Mežzinātne. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes maģistra studiju programmas "Mežzinātne" studentiem.