Kursa kods MežZ5042

Kredītpunkti 2

Komercdarbība meža nozarē

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par meža nozares ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas sektoru tirgiem. Tirgus analīzētiek apskatīti sektoru ekonomiskie rādītāji, noieta tirgus, konkurences līmenis un dažādu sektoru vadošouzņēmumu darbības principi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par meža nozares ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas sektoru tirgiem.
• Prasme analizēt meža nozares uzņēmumu noieta tirgu un konkurences līmeni.
• Kompetence par meža nozares uzņēmumu darbības metodēm un principiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas meža nozares klāsteris, tajā ietilpstošo organizāciju darbības jomas.
2 Meža apsaimniekošanas uzņēmumu tirgus analīze.
3 Stādaudzētavu tirgus analīze.
4 Meža stādīšanas un kopšanas pakalpojumu sniedzēju tirgus analīze.
5 Meža uzmērīšanas, novērtēšanas un apsaimniekošanas plānošanas pakalpojumu sniedzēju tirgus analīze.
6 Meža īpašnieku kooperācijas attīstības tendences.
7 Mežizstrādes un kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju tirgus analīze.
8 Zāģmateriālu un taras ražotāju tirgus analīze.
9 Plātņu materiālu ražotāju tirgus analīze
10 Koka māju ražotāju tirgus analīze.
11 Mēbeļu ražotāju tirgus analīze.
12 Koka logu un durvju ražotāju tirgus analīze.
13 Koksnes granulu ražotāju tirgus analīze.
14 Enerģētisko šķeldu ražotāju tirgus analīze
15 Celulozes un papīra ražotāju tirgus analīze.
16 Meža resursu sertificēšanas tirgus analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv 1 referāts un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītai ieskaitei.

Pamatliteratūra

1. Dienas bizness: ISSN 1407-2041
2. www.latvianwood.lv
3. www.ettf.info
4. www.liaa.gov.lv

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.latbio.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667

Piezīmes

Izvēles studiju kurss Meža fakultātes maģistra studiju programmas "Mežzinātne"specializācijas virziena "Meža ekonomika un politika" studentiem.