Kursa kods MežZ5040

Kredītpunkti 4

Meža resursu pārvaldība

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mežzinātņe, meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā.
• Prasme formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.
• Kompetence kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes.
2 Struktūrfondu atbalsta pasākumu apgūšanas mehānismi un aktuālie struktūrfondu atbalsta pasākumi.
3 Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas meža nozares produkcijas ražošanā.
4 Inovāciju pieeja un perspektīves meža nozarē.
5 Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā.
6 Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā.
7 Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā
8 Ainavas un ekoloģiskās perspektīves meža ekosistēmās.
9 Pielietojamās mežizstrādes tehnikas perspektīvas, tās piemērotība izmantošanai Latvijas meža apstākļiem.
10 Jaunākās paaudzes koksnes pārstrādes tehnoloģijas, tās pielietojums un sniegtās iespējas
11 Koka konstrukciju izmantošanas un dizaina attīstības tendences
12 Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas
13 Meža atjaunošanas virziena zinātniskā attīstība
14 Jaunākais mežkopībā
15 Jaunākais mežkopībā
16 Oglekļa piesaistes aktuālie pētījumi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv 2 referāti un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītameksāmenam..

Pamatliteratūra

1. Forest Ecology and Management: ISSN: 0378-1127
2. European Journal of Forest Research: ISSN: 1612-4669
3. Scandinavian Journal of Forest Research: ISSN: 0282-7581
4. Baltic Forestry ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness: ISSN 1407-2041
3. Mežzinātne: ISSN 1407-270X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes maģistra studiju programmas "Mežzinātne" studentiem.