Kurs-Code MežZ5039

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)14.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Aleksandrs Saveļjevs

author

Ēriks Kronbergs

author

Agris Zimelis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1.un 2. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.
2. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
3. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp. LLU E-studijas. .
4. Горякевич С. А., Гороновский А.Р. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования. Ч.1.,2. Минск: БГТУ, 2015. Голякевич, С. А. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования./ С. А. Голякевич, А. Н. Гороновский. [tiešsaiste]. Минск : БГТУ. - (Учебники БГТУ). - 2015. - 139, [1] с. [skatīts 07.03.2017.]. Pieejams:
Ч.1; 127 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--PZ-.pdf Ч.2; 110 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--LR-.pdf

Weiterfuhrende Literatur

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c. Лесные машины "Беларус". А. В. Жуков, А. С. Федоренчик, В. А. Коробкин, А. Н. Бычек. Минск: Изд-во БГТУ, 2001. 150 с. 3. Sarmulis Z. Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Jelgava 2015. 146 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187