Kursa kods MežZ5039

Kredītpunkti 2

Mežsaimniecības tehnikas projektēšanas principi II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksandrs Saveļjevs

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Ēriks Kronbergs

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar zinātniskās izpētes sasaiti ar konstruktoru projektēšanas principiem, tuvina meža darbu tehnologu gūto atziņu iestrādi jaunprojektējamā tehnikā, palīdz veikt pētījumus tehnogēnai ietekmei uz meža vidi un otrādi. Dod priekšnosacījumus mežtehnisko prasību veidošanai, plānojot jaunas meža tehnikas projektēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Apgūstot studiju kursu, studenti iegūs
• zināšanas par jaunas meža tehnikas projektēšanas etapiem, gaitu un izmēģinājumu metodiku;
• prasmes pamatot mežtehniskas prasības jaunveidojamai meža tehnikai, sagatavot nepieciešamo informāciju par jaunveidotās tehnikas izmantošanas īpatnībām;
• kompetenci mežsaimniecībā nepieciešamas tehnikas jaunradē atbilstoši vispārējās tehnikas attīstības tendencēm.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženierzinātniska sasaiste starp mežsaimniecikas ražošanas vajadzībām un tehniskajām iespējām.
2 Inženierzinātniska sasaiste starp mežsaimniecikas ražošanas vajadzībām un tehniskajām iespējām.
3 Meža vides tehniku ietekmējošie faktori.
4 Meža vides tehniku ietekmējošie faktori.
5 Meža tehnikas darbības īpatnības.
6 Hidraulikas un hidropiedziņas pamati.
7 Meža tehnikas hidraulisko shēmu analīze un veidošana.
8 Meža tehnikas hidraulisko shēmu analīze un veidošana.
9 Hidraulisko sistēmu diagnostikas pamati.
10 Vienkāršota hidrauliskās piedziņas projektēšana dažādām mežizstrādes mašīnām ņemot vērā slodzes, kas darbojas uz tām.
11 Vienkāršota hidrauliskās piedziņas projektēšana dažādām mežizstrādes mašīnām ņemot vērā slodzes, kas darbojas uz tām.
12 Mežsaimniecisko prasību saskaņošana ar tehniskām iespējām.
13 Mežsaimniecisko prasību saskaņošana ar tehniskām iespējām.
14 Tehnisko materiālu īpašības un to izmantošana meža vidē.
15 Tehnisko materiālu īpašības un to izmantošana meža vidē.
16. Nobeigums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums, piedalīšanās semināros, referāta sagatavošana par jaunprojektējamo tehniku iespējām saistībā ar potenciālo maģistra darba tēmu. Noslēgumā ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Pēšons P.Ē. Mežizstrādes darbi komandā. 1.un 2. daļa. Tulkojums Staņa K. CO Print EU. 2012.
2. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology. JVP Forest Systems, 2010. 287 p.
3. Kronbergs Ē. Hidraulika un hidropiedziņa. Metodiskie norādījumi. Jelgava, 2015. 82 lpp. LLU E-studijas. .
4. Горякевич С. А., Гороновский А.Р. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования. Ч.1.,2. Минск: БГТУ, 2015. Голякевич, С. А. Основы проектирования лесных машин и системы автоматизированного проектирования./ С. А. Голякевич, А. Н. Гороновский. [tiešsaiste]. Минск : БГТУ. - (Учебники БГТУ). - 2015. - 139, [1] с. [skatīts 07.03.2017.]. Pieejams:
Ч.1; 127 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--PZ-.pdf Ч.2; 110 c. https://www.belstu.by/Portals/0/userfiles/51/%D0%9E%D0%9F%D0%9B%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0/OPLMiSAPR--LR-.pdf

Papildliteratūra

1. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.
2. Жуков А.В., Федоренчик А.С., Коробкин В.А., Бычок А.Н. Лесные машины. Минск: БГТУ, 2001. 149 c. Лесные машины "Беларус". А. В. Жуков, А. С. Федоренчик, В. А. Коробкин, А. Н. Бычек. Минск: Изд-во БГТУ, 2001. 150 с. 3. Sarmulis Z. Saveļjevs A. Meža darbi un tehnoloģijas. Jelgava 2015. 146 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, ISSN 1407-6667

2. Meža Avīze, ISSN 1407-6187

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmai "Mežzinātne" apakšvirzienam "Meža darbi un tehnika"