Kursa kods MežZ5036

Kredītpunkti 2

Meža ekoloģija

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Meža ekoloģija apskata meža biomu īpatnības un izvietojumu, meža ekosistēmu struktūru, funkcijas, dinamiku un daudzveidību, vides faktoru ietekmes specifiku un meža lomu globālās un lokālās vides uzturēšanā, meža ekosistēmu apsaimniekošanas un aizsardzības stratēģijas un taktikas analīzi, meža ekoloģisko izzināšanu un saimniecisko resursu nenoplicinošu izmantošanu. Dots Latvijas biotopu ekoloģiskais raksturojums un novērtējums. Analizēti biotopu apsaimniekošanas pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un veicināšanai biotopos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – raksturot meža biomu izvietojumu un dažādību, meža ekosistēmu struktūru, funkcijas, dinamiku, bioloģisko daudzveidību, vides ietekmes specifiku, meža nozīmi globālās un lokālās vides uzturēšanā;
• Prasmes - saskatīt un formulēt aktuālus meža ekosistēmu aizsardzības un apsaimniekošanas jautājumus;
• Kompetence - patstāvīgi risināt problēmas, kas saistītas ar meža ekosistēmu pētniecību un meža resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Biosfēra. Sauszemes ekosistēmas.
2 Eiropas meža biomi. Jaukto mežu bioms. Latvijas mežu ekoloģisks raksturojums.
3 Meža ekosistēma: struktūra, funkcijas, dinamika, daudzveidība.
4 Ekosistēmas trofiskā struktūra. Konsorcija. Ekoloģiskā niša. Ekoloģiskā kapacitāte.
5 Bioloģiskā daudzveidība.
6 Vides faktoru ietekmes struktūra un dinamika.
7 Ietekmes faktoru mijiedarbība un daļēja kompensācija, regulēšanas iespējas.
8 Antropogēnās ietekmes veidi, specifika un izmainīšanas iespējas.
9 Boreālie (ziemeļu) skujkoku meži, struktūrelementi, dabiskie traucējumi un raksturīgās sugas.
10 Eiropas nemorālie platlapju meži, struktūrelementi, dabiskie traucējumi un raksturīgās sugas.
11 Eirosibīrijas melnalkšņu staignāji, struktūrelementi, dabiskie traucējumi un raksturīgās sugas.
12 Meža ekoloģija un meža apsaimniekošana.
13 Meža tipoloģija un meža ekoloģija.
14 Meža ekosistēmu stabilitāte un produktivitāte.
15 Seminārs par meža ekoloģijas tēmām.
16 Patstāvīgā darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas lekcijas un praktiskie darbi 75% apjomā. Patstāvīgas studijas, individuālo uzdevumu prezentācija semināros, sekmīgi uzrakstīts referāts par izvēlēto tēmu.

Pamatliteratūra

1. Melecis V. Ekoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 352 lpp.
2. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 203 lpp.
3. Begon M., Harper J.L., Townsend C.r., 1996. Ecology. Individuals, populations and communities. 3rd ed. Oxford: Blacwell Science, 1996. 1068 p.
4. Kimmins J. P. Forest Ecology. 2nd ed. New Jersey: Prentice-Hall,1997. 596 p.

Papildliteratūra

1. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. J. Švarcbahs u.c. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.
2. Bušs K. Meža ekoloģija un tipoloģija. Rīga: Zinātne, 1981. 68 lpp.
3. Ericsson P. A. A practical guide to environmental impact assessment. Academic Press. 1994. 266 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127. http://www.journals.elsevier.com/forest-ecology-and-management
2. Silva Fennica. ISSN-L 0037-5330; ISSN 2242-4075 (Online) http://www.silvafennica.fi/
3. Canadian Journal of Forest Reaearch. ISSN (print): 0045-5067: ISSN (electronic): 1208-6037. http://www.nrcresearchpress.com/journal/cjfr

Piezīmes

Akadēmiskās maģistra studiju programmas Mežzinātne obligātais studiju kurss.