Kursa kods MežZ5035

Kredītpunkti 3

Meža ģeogrāfija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Viesturs Šulcs

Dr. biol.

Priekšzināšanas

MežZ5017, Mežzinības principi

Kursa anotācija

Augu ģeogrāfija. Flora un veģetācija. Floras valstis. Pasaules sauszemes biomas, to klasifikācija. Latvijas mežu galvenie sintaksoni, vēsturiskā attīstība un ģeogrāfija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par pasaules mežu daudzveidību, to telpisko un floristisko struktūru, ģeogrāfisko izplatību, floras valstīm, Latvijas mežu attīstību pēcledus laikmetā, ģeogrāfiju un reģionālajām īpatnībām. 1.-2. kontroldarbs.
2. Prasmes novērtēt Latvijas mežus no mežsainieciskā un ainaviskā aspekta pasaules mežu kontekstā, klasificēt akarībā no floristiskā sastāva un struktūras. 1.-2. kontroldarbs.
3. Kompetence novērtēt Latvijas mežu mozaīkveida struktūras nozīmi, meža daudzfunkcionalitāti, prognozēt meža attīstību un racionālu izmantošanu mainīgā vidē globālās sasilšanas un antropogēnās ietekmes rezultātā. Prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sauszemes floristiskais iedalījums. Floras valstis – 3 h 2. Sauszemes biomas, to klasifikācija – 3 h 3. Meža un zālāju biomas pasaulē – 15 h 1. kontroldarbs. Sauszemes floras valstis un biomas. 4. Latvijas mežu fitosocioloģiskā klasifikācija, sintaksoni –3 h 5. Latvijas mežu vēsturiskā attīstība – 3 h 6. Latvijas mežu ģeogrāfija 20.-21.gs. – 3 h 2. kontroldarbs. Latvijas mežu klasifikācija, sintaksonu raksturojums. 7. Eiropas augāja zonas – 2 h Praktiskie darbi Prezentācijas par biomām sagatavošana un prezentācija – 16 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi un sagatavota prezentācija.
Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
 viens jautājums par pasaules meža biomām un Latvijas mežu ģeogrāfiju,
 viens jautājums par floras valstīm (ģeogrāfija, raksturojums, endēmie taksoni).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi kontroldarbi par pasaules mežu biomām un floras valstīm, prezentācija par meža biomām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Kontroldarbus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.
2. Eksāmenu var nekārtot, ja kontroldarbu un prezentācijas atzīmes ir vismaz 7; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu un prezentācijas atzīmēm.
3. Eksāmena atzīme – vidējā aritmētiskā no eksāmena atzīmes un vidējās semestra atzīmes (aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu un prezentācijas atzīmēm).

Pamatliteratūra

1. Fukarek F. Pflanzenwelt der Erde. Leipzig, Jena, Berlin: Urania -Verlag. 1979. 290 S.
2. Priedītis N. Augu ģeogrāfija un daudzveidība. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. 2009. 176 lpp.
3. Latvijas meža tipoloģija: Mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. I. Liepa , O. Miezīte, S. Luguza u.c. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone" 2014. 118 lpp.
4. Walter H. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere. 3rd, Revised and Enlarged Edition. Translated from the 5th, Revised German. Edition by Owen Muise. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer, 1985. 318 p.

Papildliteratūra

1. Eihe V. Latvijas mežu ģeogrāfiskais iedalījums. No: Mežkopja darbs un zinātne, I/II. Rīga: Šalkone, 1940. 471.-565. lpp.
2. Strods H. (zin. red. un sast.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: WWF, 1999. 364. lpp.
3. Dubrovskis D. Meža resursu vērtējums. [meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis.pdf]
4. Priedītis N. Augu dzīve. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC. [2008]. 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Veģetācija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-3641.

Piezīmes

Obligāts kurss Meža fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmā Mežzinātne 2. kursā 3. semestrī pilna laika studijās.