Код курса MežZ5034

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

Kоличество часов семинаров и практических занятий24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса29.11.2016

Разработчик курса

author

Olga Miezīte

Предварительные знания

Biol2002,

BiolP001,

Учебная литературa

1. Daugaviete M., Dambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. (2017) Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidi. Salaspils: LVMI Silava. DU AA Saule, 470 lpp.
2. Dimitriou I., Rutz D. (2015) Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata. Tulkoja D.Lazdiņa, LVMI Silava. Minhene, Vācija: WIP Renewable Energies, 108 lpp.
3. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vad. M. Daugavietis; red. K. Kalniņa. Salaspils: LVMI Silava, 2006. 129 lpp.

Дополнительная литература

1. Liepiņš K. (2011) Growth of silverbirch (Betula pendula Roth.) in plantations on farmlands In Latvia. Mežzinātne, vol. 23(56), pp. 3-14.
2. Kas ir hibrīdā apse? Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/apse_optim.pdf
3. Miezīte O. (2017) Meža aizsardzība. 2.daļa Meža fitopatoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 173 lpp.
4. Miezīte O. (2015) Meža aizsardzība un apsardzība. 1.daļa Meža entomoloģija. : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem, nozares speciālistiem un meža īpašniekiem. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība "Šalkone". 172 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Starptautisks zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN: 1392-1355 3. International Scientific Journal Baltic Forestry. http://www.balticforestry.mi.lt/
2. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN: 1407-270X. http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx