Kursa kods MežZ5034

Kredītpunkti 3

Kokaugu plantācijas

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātneMeža ekoloģija un mežkopība48242429/11/2016Mežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Mežzinātņu doktors

Priekšzināšanas

Mate4011, Matemātikas metožu pielietojumi

MežZ5004, Meža politika

Papildliteratūra

1. Kas ir hibrīdā apse [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2016.]. Pieejams: http://www.silava.lv/userfiles/file/apse_optim.pdf
2. Lazdiņa D. Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās. Promocijas darbs Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. LLU. Jelgava, LLU: 2009. 123 lpp.
3. Miezīte O. Baltalkšņa audžu ražība un struktūra. Promocijas darbs Mežzinātnes nozarē Meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē. Jelgava, 2008. 127 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN: 1407-270X.
2. Straptautisks zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". ISSN: 1392-1355
3. International Scientific Journal Baltic Forestry. http://www.balticforestry.mi.lt/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Meža ekoloģija un mežkopība".

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par kokaugu plantācijām, to ierīkošanas tehnoloģijām un likumdošanu, kokaugu plantāciju sugu un stādmateriāla izvēli, stādīšanas tehniku, kopšanu un novākšanu. Sniegts ieskats par iegūtiem koksnes materiālu veidiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - maģistranti apguvuši jaunākās tendences un iepazinušies ar atziņām par kokaugu plantācijām. Spēj izvēlēties attiecīgajai vietai un apstākļiem piemērotas kokaugu sugas, jo ir ieguvuši zināšanas par tām nepieciešamajiem audzēšanas apstākļiem un agrotehniku.
• Prasme - iepazinušies ar jaunākajām kokaugu plantāciju ierīkošanas, apsaimniekošanas un novākšanas tehnoloģijām, spēj izvēlēties piemērotāko. Prot plānot un aprēķināt nepieciešamos resursus, paredzamos izdevumus un ieguvumus. tai skaitā ekoloģiskās pēdas nospiedumu.
• Kompetence - izprot un spēj argumentēt kokaugu plantāciju ierīkošanas pamatotību no ilgspējīgas saimniekošanas viedokļa.

Kursa plāns

1 1.-2.Kokaugu plantācijās audzējamās koku sugas Latvijā.Likumdošanas prasības attiecībā uz kokaugu plantāciju ierīkošanu.
2 3. Stādāmā materiāla iegādes prasības un kvalitāte. Stādāmā materiāla veida izvēle.
3 4.-5.Plantācijas vietas izvēle atkarībā no ieaudzējamās kokaugu sugas. Augsnes sagatavošana.
4 6.-7.Stādīšanas termiņi. Stādīšanas shēmas un tehnika. Plantāciju mēslošana.
5 8. Kokaugu plantāciju sugu izvēle atbilstošiem augšanas apstākļiem un plantāciju ierīkošana. 1. kontroldarbs.
6 9.-10. Kokaugu plantāciju ierīkošanas ekoloģiskie aspekti.Kokaugu plantācijas SEG gāzu emisiju samazināšanas kontekstā
7 11. Kokaugu plantāciju agrotehniskā kopšana.
8 12. - 14. Kokaugu plantāciju apsaimniekošanas riska faktori, to apkarošana un ierobežošana.
9 15. Dažādu kokaugu plantāciju kopšanas īpatnības. 16. Augošu koku atzarošana.
10 17. Kokaugu plantāciju aizsardzība. Sugu maiņa.
11 18. Kokaugu plantāciju ekoloģiskie aspekti, kopšana, aizsardzība un kokaugu augšanas gaita. 2. kontroldarbs
12 19. Plantāciju apsaimniekošanas tehnoloģijas un darbu mehanizācija.
13 20. Produkcijas ieguves laiki un ražošanas cikli.
14 21. Kokaugu plantāciju prognozējamā krāja un pirmā iespējamā produkcija.
15 22. Kokaugu plantāciju produkcijas izmantošana. 23. Koksnes kvalitāte.
16 24.Kokaugu plantāciju "ražas" novākšana un izmantošana. 3. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem visiem 3 kontroldarbiem, jāpiedalās semināros un praktiskajos darbos. (kokaugu plantācijas ierīkošanas plāns-shēma, kopšana un aizsardzība, novākšana un produkcijas izmantošana, nepieciešamie resursi, paredzamie izdevumi un ieguvumi u.c., prezentācija par kokaugu plantācijas ierīkošanu noteiktai kokaugu sugai).

Pamatliteratūra

1. Baltalksnis Latvijā. Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava"; projekta vad. M. Daugavietis; red. K. Kalniņa. Latvija [Salaspils]: LVMI "Silava", 2006. 129 lpp.
2. Bērza plantācijas lauksaimniecības zemēs [tiešsaiste] [skatīts 21.11.2016.]. Pieejams:http://www.silava.lv/userfiles/file/ERAF%20LiepinsK/2013_11_20_Gr%C4%81mata_ISBN_2.pdf
3. Alkšņi un bērzi [ tiešsaiste] [skatīts 21.11.2016.]. Pieejams: http://www.agroforestrylatvia.com/p/alksni.html
4. Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrādāšana. Autoru kol.: A. Adamovičs, V. Dubrovskis, I. Plūme, Ā. Jansons, D. Lazdiņa, A. Lazdiņš, G. Kārkliņš. Rīga: Valsts sia “Vides projekti”. 2009. 184 lpp. Pieejams: http://lvafa.gov.lv/faili/petijumi/Biomasas_izmantosana.pdf