Kursa kods MežZ5033

Kredītpunkti 2

Jaunākais nozarē II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekonomika un politika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Jānis Krūmiņš

Dr. silv.

author vieslekt.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author vieslekt.

Agris Zimelis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm meža nozarē. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par meža nozares inovāciju nepieciešamību un to ieviešanas priekšnosacījumiem, ES struktūrfondu apguves kārtību un nepieciešamo dokumentāciju.
• Prasme formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.
• Kompetence kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Jaunākais mežkopībā.
2. Mežsaimniecības ietekmes uz vidi novērtējums.
3. Meža atjaunošanas virziena zinātniskā attīstība.
4. Meža koku plantācijas.
5. Meža bioenerģijas resursu aktuālie pētījumi.
6. Oglekļa piesaistes aktuālie pētījumi.
7. Pielietojamās mežizstrādes tehnikas perspektīvas, tās piemērotība izmantošanai Latvijas meža apstākļiem, 1.daļa.
8. Pielietojamās mežizstrādes tehnikas perspektīvas, tās piemērotība izmantošanai Latvijas meža apstākļiem, 2.daļa.
9. GPS pielietošana mežizstrādē, tās potenciāls nākotnē.
10. GPS pielietošana kokmateriālu transportēšanā, tās potenciāls nākotnē.
11. Jaunākās paaudzes koksnes pārstrādes tehnoloģijas, tās pielietojums un sniegtās iespējas, 1.daļa.
12. Jaunākās paaudzes koksnes pārstrādes tehnoloģijas, tās pielietojums un sniegtās iespējas, 2.daļa.
13. Koka konstrukciju dizaina attīstības tendences, 1.daļa.
14. Koka konstrukciju dizaina attīstības tendences, 2.daļa.
15. Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas, 1.daļa.
16. Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas, 2.daļa.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītam eksāmenam.

Pamatliteratūra

1. Forest Ecology and Management: ISSN: 0378-1127
2. Scandinavian Journal of Forest Research: ISSN: 0282-7581
3. European Journal of Forest Research: ISSN: 1612-4669
4. Baltic Forestry ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne: ISSN 1407-270X
2. Dienas bizness: ISSN 1407-2041
3. Baltijas Koks: ISSN 1407-6667

Piezīmes

Kurss iekļauts Meža fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programmu Meža ekoloģija un mežkopība, Meža ekonomika un politika un Meža darbi un tehnika 1.kursa obligātajās teoretiskajās studijās.