Kursa kods MežZ5032

Kredītpunkti 10

Maģistra darbs IV

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā400

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits400

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir komplekss pētījums par Latvijas ekosistēmiskās un ilgtspējīgās, ekoloģiskās un komerciālās meža apsaimniekošanas aktuālām tēmām, kas ir patstāvīgs zinātnisks pētījums. Pētījumu var uzskatīt par zinātnisku, ja tas esošo zināšanu kopumu papildina ar jaunām atziņām, satur novitātes elementus, kas var izpausties gan patstāvīgā izziņas avota analīzē un kritiskā izvērtēšanā, gan pamatojot jaunu pieeju pētāmajam jautājumam.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem, sākot no temata izvēles un beidzot ar darba noformēšanu un aizstāvēšanu. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt eksperimentus, izmantot un pielietot matemātiskās apstrādes piemērotākās metodes, interpretēt iegūtos rezultātus, izstrādāt priekšlikumus to izmantošanai. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, rezultātu saturiskai skaidrošanai un izklāstam.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba ievākto empīrisko datu analīze un diskusija.
2 Maģistra darba ievākto empīrisko datu analīze un diskusija.
3 Maģistra darba ievākto empīrisko datu analīze un diskusija.
4 Maģistra darba ievākto empīrisko datu analīze un diskusija.
5 Maģistra darba ievākto empīrisko datu analīze un diskusija.
6 Galveno secinājumu un priekšlikumu formulēšana.
7 Maģistra darba noformēšana.
8 Maģistra darba priekšaizstāvēšana.
9 Maģistra darba priekšaizstāvēšanas ieteikumu iestrāde.
10 Maģistra darba iesniegšana un sagatavošanās aizstāvēšanai. Maģistra darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, izskatītam priekšaizstāvēšanas komisijā. Maģistra darbu jāiesniedz katedrā un jāaizstāv pie maģistra eksāmenu komisijas. Maģistra eksāmenu komisija, ņemot vērā darba aizstāvēšanu, vadītāja atsauksmi un divas recenzentu recenzijas, novērtē maģistra darbu (pozitīvi ar ieskaiti) un lemj par maģistra grāda piešķiršanu.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, A. Drēska, I. Liepa, D. Dubrovskis, Z. Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
4. Zar J. H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Research for Rural Development (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1691-4031
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas obligātajā daļā.