Kursa kods MežZ5031

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darbs ir komplekss pētījums par Latvijas ekosistēmiskās un ilgtspējīgās, ekoloģiskās un komerciālās meža apsaimniekošanas aktuālām tēmām, tas satur līdzšinējo literatūras pētījumu apskatu par pētāmo tēmu. Maģistrants uzsāk empīrisko datu matemātisko apstrādi pēc izstrādātās darba metodikas, rezultātu analīzi un diskusiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par zinātniskās pētniecības darba posmiem. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt pētījumus, izmantot un pielietot matemātiskās apstrādes piemērotākās metodes, interpretēt iegūtos rezultātus. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, rezultātu saturiskai skaidrošanai un izklāstam.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
2 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
3 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
4 Literatūras studijas atbilstoši maģistra darba tematikai.
5 Ievākto pētniecisko datu matemātiska apstrāde, rezultātu analīze un diskusija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Literatūras apskata un darba metodikas abrobācijas iesniegšana darba vadītājam. Pārbaudījuma veids: ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, A. Drēska, I. Liepa, D. Dubrovskis, Z. Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
4. Zar J. H. Biostatistical Analysis. New Jersey: Published by Prentice Hall, 1999. 591 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas obligātajā daļā.