Kursa kods MežZ5030

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darbs [II] ir komplekss pētījums par Latvijas ekosistēmiskās un ilgtspējīgās, ekoloģiskās un komerciālās meža apsaimniekošanas aktuālām tēmām, pamatotu eksperimentālo darbu un iegūstamo empīrisko rezultātu apstrādes metodikas aprakstu. Līdzšinējo pētījumu analīze metodikas izstrādei. Pētījumu datu ievākšana attiecīgā apakšnozarē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba [II] izstrāde nostiprina maģistranta zināšanas par darba metodikas izstrādi un pētījumu veikšanu empīrisko materiālu ievākšanai. Izveidojas prasmes meklēt un apstrādāt informāciju, plānot un veikt pētījumus. Rezultātā maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi aprakstīt pētījuma metodiku un veikt pētījumus laboratorijā vai mežā utt.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Turpināt literatūras kritisku analīzi izvēlētajā darba metodikas izstrādāšanai.
2 Maģistra darba metodikas izstrāde.
3 Pētījumu veikšana pēc individuālā darba plāna.
4 Pētījumu veikšana pēc individuālā darba plāna.
5 Pētījumu veikšana pēc individuālā darba plāna.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Maģistra darba metodikas iesniegšana darba vadītājam. Pārbaudījuma veids: ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, A. Drēska, I. Liepa, D. Dubrovskis, Z. Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts Meža ekoloģija un mežkopība maģistra studiju programmas obligātajā daļā (atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam).