Kursa kods MežZ5029

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža ekoloģija un mežkopība

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2012

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darba tematika tiek izraudzīta atkarībā no studiju specialitātes virziena. Individuālā plāna izstrādāšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi(es), mērķi un uzdevumus. Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekta apraksts. Literatūras studijas eksperimentu un/vai pētījumu metodikas sagatavošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par izvēlētās darba tēmas nozīmi attiecīgā apakšnozarē un tēmas aktuālajām problēmām. Iegūst padziļinātas prasmes darbā ar zinātnisko literatūru. Rezultātā spēj apkopot un analizēt zinātnisko literatūru, izvērtēt un izvēlēties darba tematikai atbilstošas pētniecības metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tēmas izvēle un apstiprināšana.
2 Maģistra darba mērķa, uzdevumu, hipotēzes izstrāde un iesniegšana.
3 Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētījuma objekts.
4 Līdzšinējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana pētījuma metodikas sagatavošanai.
5 Līdzšinējo zinātnisko pētījumu un literatūras apzināšana pētījuma metodikas sagatavošanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuālā studiju darba plāna izstrāde un apstiprināšana katedras sanāksmē. Studiju individuālā plāna izpilde. Atskaite darba vadītājam semestra beigās un ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam.

Pamatliteratūra

1. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, A. Drēska, I. Liepa, D. Dubrovskis, Z. Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry";http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne". [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas obligātajā daļā.